بررسی روشهای اجرای آببند سازه های بتنی در پروژه های آبی و فاضلابی

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/06/05

با توجه به اهمیت بالای حفظ و نگهداری منابع آب شرب در کشور و بحث محیط زیست و حفاظت از آن، نیاز به ساخت ابنیه فنی آب بند و بهینه تر کردن طرحها و روشها کاملاً) پروژه های آب و فاضلابی (احساس شده لذا لزوم تکامل و توسعه اجرایی و فنی ساخت مخارن آب و ابنیه فنی فاضلابی مبین شده است. روش کار در این مقاله با مطالعه چند مورد راهکار آببندی و روش اجرایی ساخت مخازن آب بتنی )بتن متعارف ( شرب شهری خرم آباد و تجارب نویسنده گان در ساخت و استفاده از مواد نوین آب بند تهیه شده و مدارک و مستندات از شرکت های سازنده مواد نوین تهیه شده است. نتایج بحث نشان می دهد که بایستی هم در حین ساخت و هم در قالب بندی و بتن ریزی و هم نصب واتراستاپ ها دقت بسیاری به عمل آورد و پس از اجراء نیز تدابیر مناسب اندیشیده شود. مقاله حاضر بیشتر سعی بر بررسی چند نمونه بتن ویژه قابل استفاده جدید در این نوع پروژه ها و همچنین بیشتر متمرکز بر واتراستاپ های رایج و جدید شده است و تصاویر و نقشه های اجرایی مربوطه نیز ارائه گردیده است. برای رفع نقایص اجرایی احتمالی از تکنیک ها و مواد نوین و افزودنی های بتن حین اجراء و پس از اجراء که بیشتر استفاده شده ارائه گردیده است و به نظر می رسد لزوم تدوین آیین نامه برای کنترل و نظارت در این بخش ضروری است.

1- مقدمه

آب مایه حیات انسان و سایر موجودات زنده ی دیگر است. انسان آب را به منظور آشامیدن و بهداشت فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار می دهد. مصرف کلان آب کشور در بخش های کشاورزی، صنعتی، مصرفی شرب بسیار بالا بوده و ضرورت مدیریت درکاهش هزینه ها، کاهش مصرف آب سالم و جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و دسترسی به یک منبع قابل اطمینان، همگی ضرورت استفاده از روشهای بهینه و مناسبت تر نگهداری و حفظ آب و همچنین ساخت تصفیه خانه ها و مخازن ذخیره آب را نمایان می کند. بتن، پر مصرف ترین و مهم ترین ماده در ساخت انواع مختلف سازه ها و ابر سازه ها می باشد و اگر چه مستحکم است، اما به جهت ماهیت و ساختار ترکیبی آن، از ضعف هایی نیز برخوردار می باشد. این ضعف ها بتن را خصوصا در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی، تغییرات شرایط جوی و بارگذاری آسیب پذیر نموده و باعث تضعیف عملکرد و کاهش قابل ملاحظه عمر و دوام سازه بتنی می شود. تاکنون بررسی های مختلفی در رابطه با آببندی سازه های آبی انجام شده و هر سازمانی مرتبط با شرایط اجرایی پروژه خود مواردی را جمع آوری و متذکر شده اند. از جمله ضوابط و ملاحظات ضروری در اجرای تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی. مقاله ایجاد درز ناتراوا بدون واتراستاپ در مخازن. در این تحقیق با مطالعه خواص و رفتار بتن و همچنین افزودنی های آن و انجام آزمایش های مختلف آببندی بر روی نمونه های آسیب دیده آزمایشگاهی، روشی جهت ترمیم محل قطع اتفاقی یا ترمیم بتن بدست آمد در این مقاله با بررسی بتن و افزودنی های آن و کنترل های آزمایشگاهی و کارگاهی، نسبت به طرح درزهای آببند اتفاقی بتن جهت رفع یکی از معضلات کارگاهی اقدام گشته است. همچنین مقاله ای در بررسی روش اجرای بهینه بتن غلتکی ساخت سازه های آبی در مسیر رودخانه ها. در تحقیق، استفاده از روش اجرای بتن غلتکی (RCC) جهت ساخت سازه های فوق الذکر مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین از مقاله ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبران جهت پوشش مخازن آب. اما در این مقاله بررسی اجرایی و مشاهدات نویسندگان در اجراء پروژه های مخازن و تصفیه خانه های فاضلاب لحاظ گردیده و همچنین سعی شده از آیین نامه ها و ضوابط بتن و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی شماره های 312, 120, 55, 123 و کتب و مقالات مرتبط استفاده گردد و لازم است جهت تکمیل مباحث به این آیین نامه و استاندارد های ملی مراجعه شده و همچنین مواد و مصالح اجراء شده برتر در آببندی در کشور و اجراء شده در پروژه های مخازن و تصفیه خانه های شهر خرم آباد، مطالعات طراحی تصفیه خانه شرکت شهرک های لرستان، مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان. آخرین دستاوردهای صنعت شیمیایی ساختمان، صنایع شیمی ساختمان آبادگران. ارائه داده شده است. دراین مقاله سعی شده روش اجراء سازه های بتنی آب بند را توضیح داده و مقالات و کتب مربوطه در مرجع را تحلیل کرده ایم. بررسی از نظر روش ساخت حین اجراء شامل پیش بینی های لازم و نقشه و مشخصات فنی و واتر استاپ های رایج و همچنین الزامات پس از اجراء آنها و در مورد راههای رفع نقایص اجرایی بتن بحث و بررسی و راه کار هایی ارائه شده است.

2- روشو ابزارکار

مطالعه حاضر چند مورد راهکار آببندی و روش اجرایی مخازن آب شرب شهری خرم آباد و تجارب نویسنده گان در استفاده از مواد نوین آببند تهیه شده و مدارک و مستنداتی از شرکت های سازنده مواد نوین تهیه شده است.

2-1- معرفی

بتن یک ماده پایه آبی است. جهت کارایی بهتر بتن، سهولت بتن ریزی و تحکیم آن، به میزان آبی بیشتر از آب لازم جهت هیدراسیون نیاز است. این آب اضافی در توده بتن باقیمانده و به مرور تبخیر می شود. در اثر این تبخیر، مجراها و منافذ موئین در بتن باقی می ماند که مهمترین علت متخلخل و نفوذپذیر بودن بتن محسوب می شود. عموماً عمر مفید سازه بتنی به سرعت خوردگی میلگردهای تقویت کننده و سرعت تخریب مستقیم بتن وابسته است. خوردگی میلگردها معمولا در اثر نفوذ یون کلراید و دی اکسید کربن اتفاق می افتد. آسیب های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی منجر به تخریب مستقیم بتن می گردند. برای تأمین شرایط بهره برداری در یک سازه نگهدارنده آب عوامل، تأمین پوشش کافی بتن روی میلگرد، محدود کردن عرض ترک در مقابل نیروهای وارده و نیروهای حرارتی، محدود کردن تغییر شکلهای سازه، حداکثر فواصل میلگردها مهم می باشد. با ورود بتن های ویژه که بتنی است با بتن معمولی در یک یا چند عامل مؤثر بر کیفیت و مشخصات مانند کارایی، مقاومت و اجزای تشکیل دهنده تفاوت اساسی داشته، می توان بسیاری از نواقص قبلی سازه های آبی و فاضلابی را رفع کرد.

2-2- جنسزمینو توپوگرافی

در رابطه با جنس خاک بایستی قبل از جانمایی پروژه مطالعات زمین شناسی صورت گیرد و جنس خاک مشخص گردد بعنوان مثال جنس خاک دارای تراکم پذیری خوب، نشست پذیری کم، نفوذپذیری متوسط و توان باربری متوسط تا خوب می باشند. ضمناً زمین مورد نیاز جهت احداث پروژه مدنظر بایستی توپوگرافی آن را بررسی کرده تا بتوان بحث طراحی و زهکشی ها را انجام داد.

2-3- عملیاتپیکنیوخاکبرداری

مرحله خاکبرداری و گودبرداری طبق نقشه های اجرایی صورت خواهد پذیرفت پی کنی وگودبرداری با شیب مطمئن و کافی بصورتی انجام پذیرد که هم عملیات پی سازی مقدور باشد و هم مشکل ایمنی حین اجراء و امکان اجرای ابنیه نگهبان در صورت لزوم باشد. )مخازن وسازه های مدفون( کف بایستی به تراکم 95 درصد روش پروکتور اصلاح شده، کوبیده شده و آزمایشات اخذ گردد. زهکشی زیر مخازن آب از ضروریات بوده چرا که احتمال نشت بهترین مخازن و سازه های بتنی نیز وجود داشته و با اجرای این سیستم در کف پروژه امکان نشت به بستر سازه را به حداقل رسانده و آبهای داخل زهکش ها را به خط القعر و دور از سازه هدایت شود. مطابق تصویر زیر که پلان زهکشی مخزن و نحوه هدایت آب زیر سازه را نشان می دهد.

2-4- بتن

بتن، پرمصرف ترین و مهمترین ماده در ساخت انواع مختلف سازه ها و ابر سازه ها می باشد و اگر چه مستحکم است، اما به جهت ماهیت و ساختار ترکیبی آن، از ضعف هایی نیز برخوردار است. این ضعف ها بتن را خصوصا در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی، تغییرات شرایط جوی و بارگذاری آسیب پذیر نموده و باعث تضعیف عملکرد و کاهش قابل ملاحظه عمر و دوام سازه بتنی می شود. با مطالعه خواص و رفتار بتن و همچنین افزودنی های آن و انجام آزمایش های مختلف آببندی بر روی نمونه های آسیب دیده آزمایشگاهی، روشی جهت ترمیم محل قطع اتفاقی یا ترمیم بتن بدست آمد که جهت تعمیم آن برای ساخت درزهای انقطاع اتفاقی بتن، از معیارهای محاسباتی آیین نامه مبحث نهم استفاده شده است. شایان ذکر می باشد طرح مذکور در دیواره مخزن 1000 مترمکعبی شهرستان مینودشت اجرا گردیده است. با بررسی بتن و افزودنی های آن و کنترل های آزمایشگاهی و کارگاهی، نسبت به طرح درزهای آببند اتفاقی بتن جهت رفع

یکی از معضلات کارگاهی اقدام گشته است. درساخت سازه های تأمین و انتقال آب مورد نیاز شهرها و نیز سازه های حفاظتی در مجاورت رودخانه، دو فاکتور سرعت اجراء و ایمنی اهمیت فوق العاده ای دارند. بتن غلتکی می تواند بعنوان یکی از گزینه های مطرح اجرایی در ساخت سدهای انحرافی، بندها و دایک های حفاظتی مد نظر قرار گرفته و در رقابت با سایر روش های اجرایی شرکت داده شود.

2-4-1- قطعبتنریزی

محل درزهای اجرایی )قطع بتن ریزی) درنقشه های اجرایی مشخص خواهد شد. تعداد درز های اجرایی باید در کمترین حد لازم برای انجام کار انتحاب شود. باید در محل قطع بتن ریزی از واتراستاپ پلاستیکی از نوع پی وی سی (PVC) به عرض 20 تا 30 سانتی متر استفاده شود. درصورتی که قطعه ای از بتن را نتوان در یک مرحله بتن ریزی نمود و در نقشه هم محلی برای درز پیش بینی نشده باشد، این محل قبل از بتن ریزی باید با هماهنگی دستگاه نظارت تعیین شود تا شرایط لازم برای جلوگیری از اتصال سرد ایجاد شود. شروع و قطع بتن ریزی باید به گونه ای باشد که مانع ایجاد درزهای مکرر در سازه گردد. پوشش ژئوممبران

روی یک استخر بتنی حین اجراء نیز آببندی را ایجاد می کند. در انتخاب نوع ژئوممبران بایستی دقت شود و همچنین در اتصالات آن از زوایای تند استفاده نکرد و در اتصال ورودی و خروجی، با یک خرطومی از جنس ژئوممبران انجام شود.

2-4-2- افزودنیهایآببندبتن

آب بندی سازه در حین ساخت و اجرای بتن در حقیقت به نوعی پیشگیری قبل از درمان محسوب و سازه را در مقابل عوامل مخرب و تراوش آب تا حدود زیادی واکسینه می نماید. بدین صورت که با ایجاد و تولید بتنی مرغوب و فشرده رعایت نکات فنی و اجرایی در حین بتن ریزی و با در نظر گرفتن تمهیدات آیین نامه بتن در نهایت به سازه ای با کیفیت مناسب و فشردگی قابل قبول حاصل خواهد شد. در این راستا استفاده

مؤثر از افزودنی های مرغوب امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. از جمله مصالحی که به بتن افزوده
می شود می توان اَبر روان کننده ها و کاهنده های آب، اَبر روان کننده نیلینگ، فوق روان کننده های بتن، روان کننده آب بند، مزوکریت، مکمل بتن، مکمل بتن الیافی، میکرو ژل و میکرو ژل الیافی، میکروسیلیس ژل شده را نام برد.

2-4-3- آببندسازیبتنپسازساخت

با وجود رعایت کردن نکات مهم اجرایی در حین ساخت سازه جهت آب بندی، باز هم در برخی موارد سازه بطور کامل آب بند نمی شود و دچار تراوا می باشد. زیرا امکان آب بندی مطلق در مخلوط ناهمگنی چون بتن به سختی میسر بوده. برای حل این معضل و جهت افزایش طول عمر مفید سازه و همچنین برای آب بند نمودن سازه های قدیمی دو راه حل 1- استفاده از پوشش های آب بند کننده بر روی سطح بتن  (پوشش اپوکسی و یا سیمانی پلیمری) 2- مواد نفوذگر برای اعمال روی سطح بتن. از جمله مصالحی که به بتن ساخته شده می توان به کاربرد: نفوذگر بلور ساز پودری، نانو پروف، آب بندهای پلیمری، آنی گیر، واتراستاپ پی وی سی، واتراستاپ بنتونیتی، واترپروف بتن، محافظ نما را نام برد.

2-5- واتراستاپپیویسی

با هدف جلوگیری از نشت و عبور آب از درزهای اجرایی، انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی طراحی شده است که بسته به نوع مقطع مورد کاربرد و شدت فشار سیال شکل آن تغییر می نماید. دارای واتراستاپ سوراخ دار و بدون سوراخ می باشد. خواص و اثرات واتراستاپ شامل انعطاف پذیری زیاد، مقاومت کششی، تنوع سایز و اشکال ظاهری، مقاوم در برابر محیط شیمیایی و خورنده، حفظ عملکرد و کارایی برابر با عمر بتن. واتر استاپ حفره دار در درزهای انبساط و ژوئن ها اجراء می شود و حفره بایستی کاملاً در محل درز قرار گیرد تا در زمان انبساط و انقباض سازه، تنش های وارده را بخوبی کنترل نماید. در ادامه تصاویر مختلف

نحوه اجرای واتراستاپ و محل قرارگیری و...  به شرح ارائه می گردد. طبق جدول 1 استانداردهایی که
 
می توان واتراستاپ ها را ارزیابی کرد را ذکر شده است.

جدول1-استانداردهایارزیابیواتراستاپهایپیویسی

نوع استاندار شماره های استاندارد
ASTM D297 D412 D471 D5 D572 D624 D746 D792
DIN 18541-1 18541-2  
ISIRI 13277-1 13277-2

نحوه قرارگیری واترستاپ CM30 در بتن کف (CM15 دربتن قدیم ومابقی در بتن مرحله بعد قرارگیرد)

تصویر نحوه قرارگیری صحیح واتراستاپ در محل اتصال کف به دیواره

واتراستاپ مخصوص درز اجرائی بین دیوارها

تصویر اجرایی مربوط به محل قرارگیری واتراستاپها -  سوراخ کردن واتراستاپ مجاز نمی باشد و ملزم به استفاده از گیره های مخصوص اتصال واتراستاپ

2-6-مراقبتو عملآوریبتن

در دوران پس از بتن ریزی لازم است مراقبت و محافظت از بتن بخوبی صورت گیرد و با روشهای مناسب، شرایط رطوبت و حرارت بتن بطور مناسبی حفظ شود. مدت زمان عمل آوری بتن بطور معمول بیش از  72 ساعت بعد از بتن ریزی طول می کشد. این بخش مراقبت و عمل آوری بتن در روند کسب مقاومت بتن و کیفیت بتن در بهره برداری مهم می باشد.

2-7- ارزیابیبتن

پذیرش بتن درکارگاه براساس نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه های برداشته شده از بتن مصرفی صورت می پذیرد. حداقل یک نمونه از هر رده و از هر نوع بتن در هر روز الزامی است. بتن مصرفی باید دارای کارآیی لازم برای جا گرفتن در زوایا و گوشه های قالب و احاطه آرماتور و ایجاد تراکم، بخصوص در اطراف درزهای انبساط باشد.

2-8- آببندیسازههایبتنیساختهشده

کلیه سازه های بتنی اعم از مخازن آب و تصفیه خانه ها و تلمبه خانه ها باید آببند و درحد استاندارد مخازن آب مورد آزمایش قرار گرفته و تنها پس از تأیید دستگاه نظارت می توان مراحل بعدی عملیات روی آن را انجام داد.

برای آزمایش آب بندی کف و دیواره مخزن با سرعت حداکثر یک متر در روز پر می شود بعد از گذشت حداقل 3 روز )زمان لازم برای جذب آب توسط دیوار و کف(، سطح آب اندازه گیری می شود. پس از گذشت 7 روز مجددا سطح آب اندازه گیری می شود. میزان افت سطح آب پس از اصلاح برای اتلافات ناشی از بارندگی، نباید از کوچکترین دو مقدار 10mm یا  عمق آب تجاوز نماید. درصورت عدم رضایت بخش بودن آزمایش بایستی ترمیم در محل نشتها و ترک ها انجام و سپس آزمایش مجدد انجام شود.

2-9- اجراءبازشوهاوتأسیساتدرسازهبتنیآبی

یکی از موارد اجرائی که بایستی قبل از اجرای آرماتوربندی و قالب بندی سازه های آبی در نظر گرفت محل قرار گیری لوله های ورودی و خروجی و اجرای اصولی و فنی آن است. جهت آببندی قسمت هایی که این تأسیسات اجراء می شود بایستی لوله های مذکور مطابق تصویر ذیل دارای پد آببندی )پرده آببند) به عرض حداقل 80 میلیمتر در دور تا دور لوله اجراء نمود تا از عبور آب از اطراف لوله جلوگیری نمود. در هنگام اجراء قالب بندی نیز شابلن مناسب براساس سایز لوله ها تهیه و قالب بندی را انجام داد چرا که در بسیاری از سازه های بتنی نشتهای آب در اطراف این لوله ها بدلیل ضعف اجرایی قالب بندی و تجمع آرماتور بندی و عدم دقت در بتن ریزی، ایجاد می گردد. البته اکنون راهکار جدید استفاده از واتراستاپ بنتونیتی نیز به جای این پدهای آب بند حین اجراء نیز بعضی مواقع در صورت تعجیل جایگزین و استفاده می شود. در شکل شماره 11 نحوه اجرای آببندی لوله ها نشان داده شده است.

2-10- قطعاتواتصالاتقالببندی

از جمله مواردی که بایستی در موقع اجراء سازه های بتنی که در پروژه های آبی و فاضلابی باید مدنظر قرار گیرد این است که استفاده از اتصالات قالبندی استاندارد و اسپیسرهای  )فاصله نگهدار) مناسب استفاده شود. در سازه های بتنی مذکور از اسپیسرهایی استفاده کرد که کمترین سطح مقطع را داشته و همچنین دارای باربری مناسب باشد و ممکن است اهمال در این زمینه باعث نشت گردد) اسپیسرهای دیواری بسیار مهم می باشند( در دیواره ها نیز حتماً از میان بولت های با پرده آببند استفاده گردد به هیج وجه مجاز به استفاده از سیم قالب بندی در مهار قالب های سازه آبی نیستیم لذا استفاده از میان بولتها بهترین راه حل می باشد.

2-11- واتراستاپبنتونیتی

این نوع جدید واتراستاپ که مخصوص جلوگیری از نفوذ آب و رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزی می باشد با استفاده از سدیم بنتونیت فعال در ماتریس بوتیل رابر با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که به صورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب منبسط می شود و مانع عبور آب از درزهای سازه های بتنی خواهد شد. واتر استاپ بنتونیتی، این نوع واتراستاپ افزایش حجم حدود  2.5 برابری در مجاورت رطوبت داده و این خاصیت آن باعث شده که می توان در درزهای اجرایی که حین بتن ریزی و اجراء مشکلات فنی بوجود آمده است را حین اجراء قسمت جدید ترمیم کرد و در دور لوله های و جایگزین فلنج های آب بند و همچنین در سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی بکار برد. با این پیش بینی و تدبیر می توان درصد احتمال بروز نشت را پایین آورد. همانطور که می دانیم فشار هیدرولیکی مایع در کف مخازن و سازه بیشترین حد را دارد و این نوع مصالح می تواند در محل درزهای اجرایی کف بکار برد

و از بروز ایراد های احتمالی پیشگیری نمود. از خواص و اثرات واتراستاپ بنتونیتی می توان به آب بندی درزهای سرد برای محافظت از آرماتورها، امکان اجراء در مقاطع پر آرماتور، حفظ شکل اولیه خود در برابر فشار آب، جایگزین مناسب واتر استاپ پی وی سی، بدون نیاز به اورلپ نمودن یا جوشکاری در زمان نصب، سرعت نصب بالا و غیر سمی بودن این محصول ذکر کرد. روش نصب، پیش از اجراء سطح کار تمیز و خشک شده سپس با چسب مخصوص واتراستاپ بنتونیتی استفاده شده و از میخ فولادی هم می توان در درزهای عمودی یا سقفی استفاده شود. استانداردهای واتراستاپ بنتونیتی طبق جدول زیر ارائه شده است.

جدول2-استانداردهایارزیابیواتراستاپهایبنتونیتی

نوع
استاندارد
شماره های استاندارد
ASTM D297 D792 D471
DIN 53504 53505 53521
IS0 1817 7619-1 2285

 

2-12- ماستیکپلییورتانیکجزئی

ماده درزگیر پر قابلیت یک جزیی، با بنیان رزین پلی یورتان می باشد که با جذب رطوبت هوا به حالت فیزیکی جامد الاستیک و انعطاف پذیر تبدیل می شود که برای تعدیل و کنترل حرکت انواع درزهای مورد استفاده قرار می گیرد. براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد. موارد کاربرد، درزهای انبساطی و ژوئن ها، آب بند نمودن سد و نیروگاه ها و تونل ها وخطوط انتقال آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، مخازن آب آشامیدنی، درزبندی لوله ها و قطعات پیش ساخته می باشد. خواص و اثرات آن، چسبندگی فوق العاده زیاد، درصد ازدیاد طول، مقاوم در برابر عوامل محیطی، مقاوم در برابر تابش خورشید، غیر سمی، قابلیت رنگ پذیری می باشد.

جدول3-  استانداردهایارزیابیماستیکپلیاورتانیکجزئی

نوع
استاندارد
شماره های استاندارد
ASTM C510 C793 C920 D412 D1149 G154
Clas A TT-S-00230C TYPE 2        
BS ISO 11600          

 

13- نتیجهگیری

نتایج بحث نشان می دهد که بایستی هم در حین ساخت و هم در قالب بندی و بتن ریزی و هم نصب واتراستاپ ها دقت بسیاری به عمل آورد و مقاله حاضر بیشتر سعی بر معرفی مواد و مصالح مناسب و رایج مورد استفاده حین ساخت و قالب بندی و...  بررسی واتراستاپ های رایج و جدید متمرکز شده است و تصاویر و نقشه های اجرایی مربوطه نیز ارائه گردیده است. همچنین در رابطه با نکات قالب بندی اجرایی و بازشوها بررسی شده و برای رفع نقایص اجرایی احتمالی از تکنیک ها و مواد نوین استفاده شده در پروژه را بررسی گردیده است و بنظر می رسد لزوم تدوین آیین نامه برای کنترل و نظارت این مواد ضروری است.

 

منابعو مراجع

1- ضوابط و ملاحظات ضروری در اجرای تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی، مؤلف معاونت عمران و محیط زیست شرکت شهرک های ایران، سال  1389

2- مقاله ایجاد درز انقطاع ناتراوا بدون استفاده از واتراستاپ در مخازن، رضا صادق زاده رودسری و مسعود جعفری، سال  1390

3- ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبران جهت پوشش مخازن آب، مؤلف محمد موحدان مجله تحقیقاتی مهندسی کشاورزی، سال  1391

4- سازمان برنامه و بودجه، نشریه 123 ، ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی، سال 1371

5- گزارش های مطالعات طراحی تصفیه خانه شرکت شهرک های لرستان، مهندسین مشاور پدیدآب سپاهان، سال 1390

6- آخرین دستاوردهای صنعت شیمیایی ساختمان، صنایع شیمی ساختمان آبادگران، سال  1394

7- مقاله بررسی روش اجرای بهینه بتن غلتکی (RCC) جهت ساخت سازه های آبی در مسیر رودخانهها، محمدرضا کوچک دزفولی و حسن کیامنش و علی سلیقه زاده، سال 1393

سایر مقالات
درزگیرهای بتن چیست؟
درزگیرهای بتن چیست؟

مصالح بکار رفته در درزهای بتن مصالح متعددی در محل تشکیل درزها در دالهای بتنی بکار برده می شوند 

ادامه مطلب
واتراستاپ چیست؟
واتراستاپ چیست؟
آب‌بند یا واتر استاپ (Waterstop) عنصری مورد استفاده در سازه‌های بتن است که برای جلوگیری از نفوذ مایعات (خصوصاً آب) در مفاصل و درزهای آن تعبیه می‌شود.
ادامه مطلب
استاندارد آزمایش سرعت پالس مافوق صوت بتن(التراسونیک)
استاندارد آزمایش سرعت پالس مافوق صوت بتن(التراسونیک)
این استاندارد توصیه هایی درباره آزمایش غیر مخرب اندازه گیری سرعت های پالس مافوق صوت نمونه هایی آزمایشی بتنی ساده ، مسلح و پیش تنیده ، قطعات پیش ساخته و سازه را ارائه می دهد.
ادامه مطلب
حداقل زمان عمل آوری یا کیورینگ بتن
حداقل زمان عمل آوری یا کیورینگ بتن
عمل آوری (کیورینگ)حفظ میزان رطوبت و دمای مناسب بتن در سنین اولیه آن (پس از عملیات بتن ریزی) است،به گونه ای که بتن بتواند به خصوصیات طراحی شده دست پیدا کند. عمل آوری بلافاصله پس از بتن ریزی و پرداخت کاری شروع می گردد به گونه ای باید عمل کرد که بتن بتواند به مقاومت وپایایی مطلوب دست پیدا کند.
ادامه مطلب