نفوذگر و کریستال شونده MTO PAN IC

MTO PAN IC خاصیت کریستال سازی...

MTO PAN IC

نفوذگر و کریستال شونده

بر اساس استاندارد Type B,C and G ASTM C-494 و BS 5075 Part 1

شرح:

MTO PAN IC خاصیت کریستال سازی درداخل لوله های موئینه بتن را داشته وبه این ترتیب آنها را در برابر نفوذ آب وطیف وسیعی از مواد شیمیایی مقاومی سازد این محصول : از سیمان، سیلیس (از نوع ودانه بندی مخصوص ) وچند ماده شیمیایی فعال دیگر تشکیل شده وموثرترین روش اببندی وحفاظت شیمیایی ودائمی بتن را فراهم می سازد .

مکانیزم تاثیرMTO PAN IC

پودر MTO PAN IC در اثر مخلوط شدن با آب دو فاز مایع وجامد در کنار هم تشکیل می دهد . فاز مایع در واقع محلول مواد شیمیایی فعال MTO PAN IC در آب است وفاز جامد از موادی تشکیل شده که چسبندگی عالی با بتن داشته ودر واقع حفاظت کامل بتن در برابر طیف وسیعی از مواد شیمیایی را به عهده دارد . مواد فعال MTO PAN IC که درآب حل می شوند همراه با آب ودر اثر فشار اسمز به داخل لوله های موئینه بتن در تمام جهات مکیده می شود وهر کجا که آب نفوذ کند این مواد فعال نیز به داخل جان بتن نفوذ می کند . واکنش این مواد فعال با آب اکسیدهای فلزی داخل بتن )خصوصا اکسید کلسیم که به حد وفور در بتن موجود است ( کریستالهای نا محلول سفید رنگ وسوزنی شکل را ایجاد می کند که به مرور رشد کرده وتمام حفره های داخل بتن وترکهای حاصل ازجمع شدگی را کاملا پرکرده وبدین ترتیب بتن را کاملا آببندی ,مقاوم وخشک می کند . این فرایند در جهت فشار آب یا جهت مخالف فشار آب صورت می گیرد . در صورت فقدان آب مجدد فعال شده وبا تجدید کریستال سازی، به تکمیل عمل آببندی در اعماق بتن ادامه می دهند . این کریستالها در عمق یک متری از سطح بتن نیز مشاهده واندازه گیری شده ومواد تشکیل دهنده MTO PAN IC تماما غیر آلی )معدنی ( بوده وبا بتن، آجر، ملات و سنگ صد درصد هماهنگی دارند .

مزایا

نفوذگر در اثر واکنش با اجزاء بتن، خود جزئی ازبتن می شود و توده ای مقاوم وبادوام تشکیلمی دهد .از این رو اثر آن بر بتن را نباید با اثر یک روکش ساده چسبیده به بتن یا روکش پلاستیک مجزی از بتن )ممبرین (اشتباه کرد .

نفوذگر به عمق بتن نفوذ می کند وتمام لوله های موئینه بتن وترکهای حاصل ازجمع شدگی را پر و آببند می کند .

نفوذگر را می توان از سمت مثبت یا منفی اجراء کرد.

خواص آببندی نفوذگر ونیز مقاومت بتن اجراء شده با نفوذگر دربرابر عوامل خورنده شیمیایی کاملا حفظمی شودحتی اگر لایه نفوذگر اجراشده در سطح بتن زخمی یا کنده شود .

نفوذگر کاملا در برابر فشار هیدرو استاتیکی بالا مقاومت می کند

در مجموع از ممبرین هیدرولیتیک یا سیستم پانل رسی موثرتر و ارزانتر است اجرای آن ساده و از این رو دستمزد اجرای نفوذگر پایین است

مقاومت فشاری بتن را بالا میبرد

در محل درزها کنده پاره یا سوراخ نمی شود

در هنگام پر سازی از پشت نیاز به قرار دادن مش فولادی یا سیمی و دیگر روشهای حفاظتی ندارد

ترکها را تا ضخامت 4 میلی متر پر و آببند می کند در این مورد عملکرد نفوذگر بسیار بیشتر از پوشاندن یا پل زدن بر روی ترکهای موئی یا ترکهای حاصل از جمع شدن می باشد

به بتن اجازه تنفس می دهد و از جمع شدن بخار آب جلوگیری کرده و بتن را کاملا خشک می کند

بتن را در برابر مواد شیمیایی مقاوم می سازد . تماس دائم بتن با محلول شیمیایی در محدوده (11-3 = ph) به علاوه بتن را در برابر عوامل مخربی مانند سیکل گرما و سرما , آبهای مخرب زیرزمینی , آب دریا , کربناتها , کلرایدها , سولفاتها و نیتراتها محافظت می نماید

در هنگام اجرا نیاز به خشک کردن کامل بتن نمی باشد چون بر روی بتن مرطوب نیز قابل اجراست

با خشکاندن کامل بتن , آب اطراف میلگردهای داخل بتن را نیز کاملا خشک می کند و بدین ترتیب از پوسیدگی و زنگ زدن میلگرد جلوگیری می کند

غیر سمی است

کاربرد آن در مخازن ذخیره آب از نظر بهداشتی کاملا مورد تائید است

نیاز به زمان کیورینگ طولانی ندارد . ( مگر در آب و هوای فوق العاده داغ ورطوبت کم محیط )

موارد استفاده از نفوذگر:

بطور کلی در مورد هر سازه بتنی که نیاز به آببندی و مقاومت در برابر عوامل شیمیایی و نیز ترمیم ترکهای موئی داشته باشد می توان از MTO PAN IC و ملات ترمیم کننده استفاده کرد :

مخازن نگهداری آب ٫ کلاریفاییرها و مخازن نگهداری املاح فریک ٫ مخازن سازه های بتنی جهت تصفیه آب و فاضلاب ٫ لوله های بتنی خطوط انشعاب و انتقال اب و فاضلاب

سدها و نیروگاه های هسته ای و آبی

سازه های دریائی نظیر اسکله ها ٫ شمعها ٫ آکواریومهای بتنی

تونلهای راه و تونلهای زیرزمینی مترو و مجتمع های مسکونی یا اداری جهت تاسیسات

تاسیسات پتروشیمی : برجهای خنک کننده و مخازن بتنی آنها ٫ برجهای در معرض مواد شیمیائی خورنده و ....

انبارها ٫زیر زمین های بتنی جهت نگهداری مواد غذائی و ....

فونداسیونها ٫ پله ها ٫ پارکینگها ٫ کانالها ٫ تیرهای بتنی چراغ برق ٫ جداول بتنی ٫ خیابانها و نیز سازه های فرودگاهی

تاسیسات بتنی ارتشی نظیر تاسیسات مربوط به نیروی دریائی در بنادر ٫ تاسیسات نیروی هوائی و نیز زاغه های بتن جهت نگهداری مهمات که باید فاقد رطوبت و نشتی آب باشند

خصوصیات ویژه:

1.در اثر اختلاط با آب و اجرا بر سطح بتن مرطوب ٫ فاز مایع ان در اثر مکش لوله های موئینه بتن بداخل آن مکیده شده و دراثر ترکیب مواد شیمیایی خاص MTO PAN IC با آب و با اجزاء بتن) خصوصا اکسید کلسیمو دیگر اکسیدهای موجود در بتن ( تشکیل ترکیبات کریستالی رشد یابنده و سوزنی شکل می دهد که رشد مداوم این کریستالها به مرور باعث انسداد کامل حفره های موئین وترکهای حاصل از جمع شدگی می گردد . بدین ترتیب علاوه بر آببندی سطح بتن، کل توده بتن نیز آببند می شود .

2. اگر سطح بتن دچار شکستگی یا تخریب شود یا لایه MTO PAN IC پس از 28روز از سطح بتن تراشیده شود خواص ضد آب آن از بین نمی رود وسازه کماکان آببند باقی خواهد ماند.

3. ازهردوسمت مثبت یا منفی وبرروی بتن نو یا کهنه قابل اجراست.

4.جهت اجرا نیازی به خشک کردن سطح بتن نیست وبروی بتن سبز(مرطوب) اجرا می شود.

5.برروی فشارهیدرواستاتیک بالا کاملا مقاوم است.

6. از تخریب بتن در اثر تکرارسیکل ذوب ویخ جلوگیری می کند.

7. در برابر تهاجم بسیاری ازمواد شیمیایی خورنده نظیر اسیدها وبازها (ph=3-12) ، املاح )کلرایدها، سولفاتها، نیتراتها وغیره( ، آب دریا، حلالهای شیمیایی ونفتی پاک کننده ها کاملا مقاوم است .

8. MTO PAN IC از نفوذ کلیه یونها ی خورنده بداخل سازه بتنی جلوگیری می کند. نفوذ یون کلراید بداخل

بتن بخصوص وقتیکه غلظت آن در کنارمیلگرد داخل بتن به بیش از ppm500 می رسداز ایجاد پوشش محافظ )هیدروکسید کلسیم(در اطراف میلگردجلوگیری می کند وباعث خوردگی الکترولیتیک میلگرد می شود . استفاده ازMTO PAN IC باعث می شود که غلظت یون کلر در اطراف میلگرد هیچگاه به حد فوق نرسد وبدین ترتیب باعث نوعی حفاظت کاتودیک میلگرد درون توده بتن شود .

9.از جنس بتن وهماهنگ با آن بوده وتابش نور خورشید با تغییرات دما وفشار باعث کنده شدن ان از  سطح بتن نمی گردد.

10. مازاد MTO PAN ICدر توده بتن، وقتیکه بتن خشک وآببند می شود، بصورت غیر فعال باقی می ماند. به مجرد رسیدن اب به ان مجددا فعال شده وعمل کریستال سازی و آببندی را ادامه می دهد. به علت همین خاصیت، ترکهایی را که بعدا در توده بتن اتفاق می افتد(تا قطر0, 4 میلیمتر) آببند می کند.

11.خطر کنده، پاره یا سوراخ شدن منتقی است که مزیت عمده ای نسبت به دیگر روشهاست.

12. در هنگام پرسازی پشت سازه یا هنگام قرار دادن میلگرد یا شبکه سیمی یا روشهای معمول دیگر خطری آنرا تهدید نمی کندودر نتیجه نیازی به حفاظت ندارد.

13. به بتن اجازه تنفس می دهدوبدین طریق به خشک شدن آن کمک می کند .

14. اجراءآن از روشهای دیگر آسانتر است: اغلب یکبار با قلم مو یا اسپری اجراء می شودومادام العمر سطح اجراءشده را محافظت می کند. میزان مصرف آن با توجه به وضعیت خورندگی محیط می تواند بین 5/1 تا 2 کیلوگرم بر هر متر مربع تغییر کند.

15.مقاومت فشاری را حدود 5/5 درصد افزایش می دهد .

16. تجربه نشان داده است که میکروسیلیس باعث افزایش قابل توجه مقاومت فشاری بتن شده و نفوذپذیری بتن را در برابر اب تاحد زیادی کاهش می دهد . از طرف دیگر میکروسیلیس باعث تردی و شکنندگی سازه شده ومقاومت ان دربرابر ضربه کاهش می دهد . علاوه براین، با مرور زمان خواص آببندی ومقاومت شیمیایی بتن میکروسیلیسی کاهش یافته ونهایتا سازه ومیلگرد درون آن دچار خوردگی می شود . درمکانهایی حفظ خواص ارزشمند میکروسیلیس ضروری باشد میتوان با استفاده از پوشش

MTO PAN IC در سطح بتن میکروسیلیسی، نقاط ضعف آن را کاهش داد یا بکلی از بین برد .

17. MTO PAN IC غیر سمی و فاقد حلال است. در نتیجه خطر مسمومیت کارگران یا آتش سوزی منتفی است.

18.باعث آلودگی آب شرب نمی شود ومورد تائید سازمانهای حفظ محیط زیست است.

مشخصات فیزیکی شیمیایی:

حالت فیزیکی: پودر

وزن مخصوص: gr /cm3 09/1

رنگ: خاکستری

PH: 13-11

یون کلر: ندارد

میزان مصرف:

میزان مصرف بستگی به وضعیت سطح دارد. بطورمتوسط5/1کیلوگرم MTO PAN IC به ازاء هر متر مربع سطح کافی است. در مکانهایی که بیشتر درمعرض نشتی و هجوم آب قرار دارند خصوصا خوردگی مربوط به املاح آب دریا، ویا سطوح ناهموار و پر تخلخل این نسبت می تواند تا حدود 2 کیلوگرم بر متر مربع افزایش یابد.

نحوه مصرف ونکات ضروری:

قبل از اجرای MTO PAN IC آماده سازی سطح کار باید انجام شود:

1. سطح بتنی نباید کثیف باشد. درصورت وجود چربی (ازقالب) یا وجود گرد وغباربا استفاده از آب داغ سطح رابشوئید.

2. سطح بتنی نباید صاف وصیقلی باشد. در صورت صیقلی بودن با استفاده ازبرس سیمی یا وسایل دیگر سطح را بطور یکنواخت برس زده ومضرس نمائید وسپس با آب بشوئید تا حفرههای بتن کاملا باز شود ونفوذ MTO PAN IC بهتر انجام شود.

3.جهت از بین بردن صافی سطح بتن علاوه بر برس سیمی میتوان از واترجت با فشار مناسب، سند پلاست خشک یا تر استفاده نمود . روشهای شیمیایی نظیر استفاده از محلول رقیق اسید موریاتیک 2% یا اسید استیک 2% نیز میتوان مورد استفاده قرار گیرد ولی بهر حال قبل از اجرای MTO PAN IC باید سطح را با آب شرب کاملا شستشو داد .

4. مدتی قبل از اجرای MTO PAN IC سطح مورد نظر را کاملا خیس نمائید تا لایه های داخلی بتن نیز رطوبت کافی داشته باشد وحداکثر مکش کاتالیزورهای موجود

در MTO PAN IC سطح بایستی مرطوب وعاری از قطرات آب باشد .

5. میزان موادی که در عرض 35 دقیقه می توانید مصرف نمائید توسط پیمانه ای تمیز وفاقد چربی وغیره بداخل ظرفی تمیز(پلاستیکی یا فلزی) منتقل نمائید . سپس با پیمانه ای دیگر نسبت لازم ( رجوع شود به قسمت اجرا )آب شرب به آن اضافه نمائید وتوسط میله یا چوبی تمیز ویا درصورت امکان وترجیحا با دریل برقی مخلوط را به هم بزنید تا یکنواخت شده ونظیر رنگ لاتکس قوام یابد . درهنگام اجراء نیز گاهگاهی مخلوط را بهم بزنید .

توجه: در هنگام ساختن مخلوط همیشه آب را به MTO PAN IC اضافه نمائید نه برعکس.

6. اجراء توسط قلمو: 2قسمت حجمی اب دربرابر 5قسمت حجمی MTO PAN IC. اجراء توسط پاشش با استفاده از پمپ :3 قسمت حجمی آب در برابر 5 قسمت حجمی MTO PAN IC

7. بجز در مکانهایی که هوا فوق العاده داغ ورطوبت خیلی کم است . MTO PAN IC نیازی به کیورینگ ندارد .در شرایط حاد یاد شده کیورینگ MTO PAN IC را بمجرد اینکه پوشش MTO PAN IC به اندازه کافی سخت شد بطوریکه در اثر پاشش ملایم آب از سطح کار کنده نشود باید آغاز کرد . در بسیاری از شرایط کافیست سطوح MTO PAN IC زده را در روز اول ودر سه نوبت به ملایمت مرطوب نمود . درآب وهوای فوق العاده گرم ممکن است پاشش آب در چند نوبت در روز وبه مدت چند روز لازم باشد .

8. این مواد درجای خشک ودور از رطوبت با دمای عادی وظروف بسته بندی اولیه به مدت 6 ماه می توان نگهداری نمود

تاییدیه فنی:

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 جهت دریافت قیمت ملات آب بند نفوذگر الاستومری  MTO PAN IC و سایر مواد آب بندی بتن ، با ما تماس بگیرید.

کلینیک بتن ایران