پودر آنی گیر FIX 10-S

پودر آنی گیر سیمانی تک جزئی.

FIX 10-S

آنی گیر آب بند کننده

تعریف:

FIX 10-S ماده ای پایه سیمانی و فاقد کلراید می باشد که پس از اضافه شدن سریع آب سریعا وارد واکنش شده و به طور آنی سخت می گردد.

مصارف:

جهت متوقف نمودن نشت آب و رطوبت، همچنین مقابله با فشار مثبت و منفی آب در سطوح گذرگاه های زیرزمینی، تونل ها، منهول ها و کلیه سطوحی که امکان نشت آب وجود داشته باشد، به کار می رود.

توصیه: به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.

دستورالعمل اعمال:

آماده سازی سطح:

سطح باید تمیز و محکم بوده، برای این منظور کلیه رنگ ها، پلاستر های سست و... باید از روی سطح جدا و زدوده شوند تا جایی که به سطح جامد و مستحکم بتنی یا سیمانی رسید. سطوح خشک باید مرطوب گردند.

بلوک های بتنی سبک، ابتدا می بایست توسط پلاستر کشی سیمانی آماده سازی شوند.

آب بندی بلوک های بتنی تحت تاثیر مواد شیمیایی مقدور نمی باشد.

آب بندی محل های نشت:

نشتی فعال باید با فشار پودر FIX-10S خشک و یا به همراه آب در محل نشتی، متوقف شوند.

آب بندی نشتی های وسیع تر:

سطوح تر اما مستحکم باید تحت تاثیر AQUAFIN-F قرار داده شده (با میزان مصرف تقریبی kg/m2 3/0) و با AQUAFIN-1K به سرعت آب بند شوند(بامیزان مصرف تقریبی kg/m2 5/1 ).بر روی بتن مگر باید آنقدر FIX-10S مالیده شود تا جایی که سطح خشک گردد (با میزان مصرف تقریبی kg/m2 5/1 -1)سطوح سست دوباره می بایست توسط AQUAFIN-F پوشش داده شود و متعاقب آن 2 لایه مواد آب بند AQUAFIN-1K بر سطح اعمال گردد. چنان چه تمایل به ترک خوردگی در سطح وجود داشته باشد از AQUAFIN-2K/M با ضخامت 4-2 میلیمتر به جای AQUAFIN-1K استفاده شود.

24 ساعت پس از آب بندی کار با اعمال ASOPLAST-MZ پایان می یابد.

 

 

جهت دریافت قیمت پودر آنی گیر FIX 10-S و سایر مواد آب بندی بتن ، با ما تماس بگیرید.

 

کلینیک بتن ایران