مشاوره و اجرای کاشت آرماتور

مشاوره و اجرای کاشت آرماتور، بولت و کرگیری در بتن مسلح و کف سابی بتن و صیقلی کردن سطح بتن متخلخل

تغییرات در مشخصات سازه ای، ساخت، کاربری و محاسباتی در مشخصات سازه ها ونیز اشتباهات اجرایی، همواره می تواند زمینه ساز ایجاد تغییراتی مانند کاشت آرماتور برای اجرای ستون، دیوار های برشی، اتصال بتن قدیم به جدید، کاشت بولت جهت نصب بیس پلیت ها در محل های مختلف سازه باشد. بدین جهت کلینیک بتن ایران با در اخیتار داشتن تجهیزات مورد نیاز، دانش فنی و تجربه اجرایی مربوطه نسبت به ارائه این خدمات تخصصی بتن به پروژه های مختلف در سطح کشور اقدام نموده است.