بررسی روشهای اجرای آببند سازه های بتنی در پروژه های آبی و فاضلابی

همه آن چیزی که باید درباره روشهای اجرای آببند سازه های بتنی بدانید

با توجه به اهمیت بالای حفظ و نگهداری منابع آب شرب در کشور و بحث محیط زیست و حفاظت از آن، نیاز به ساخت ابنیه فنی آب بند و بهینه تر کردن طرحها و روشها کاملا پروژه های آب و فاضلابی احساس شده لذا لزوم تکامل و توسعه اجرایی و فنی ساخت مخازن آب و ابنیه فنی فاضلابی مبین شده است. روش کار در این مقاله با مطالعه چند مورد راهکار آب بندی و روش اجرایی ساخت مخازن آب بتنی ( بتن متعارف ) شرب شهری خرم آباد و تجارب نویسنده گان در ساخت و استفاده از مواد نوین آب بند تهیه شده و مدارک و مستندات از شرکت های سازنده مواد نوین تهیه شده است. نتایج بحث نشان می دهد که بایستی هم در حین ساخت و هم در قالب بندی و بتن ریزی و هم نصب واتراستاپ ها دقت بسیاری به عمل آورد و پس از اجراء نیز تدابیر مناسب اندیشیده شود. مقاله حاضر بیشتر سعی بر بررسی چند نمونه بتن ویژه قابل استفاده جدید در این نوع پروژه ها و همچنین بیشتر متمرکز بر نحوه اجرای صحیح واتراستاپ رایج و جدید شده است و تصاویر و نقشه های اجرایی مربوطه نیز ارائه گردیده است. برای رفع نقایص اجرایی احتمالی از تکنیک ها و مواد نوین و افزودنی های بتن حین اجراء و پس از اجراء که بیشتر استفاده شده ارائه گردیده است و به نظر می رسد لزوم تدوین آیین نامه برای کنترل و نظارت در این بخش ضروری است. 
آب مایه حیات انسان و سایر موجودات زنده ی دیگر است. انسان آب را به منظور آشامیدن و بهداشت فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار می دهد. مصرف کلان آب کشور در بخش های کشاورزی، صنعتی، مصرفی شرب بسیار بالا بوده و ضرورت مدیریت در کاهش هزینه ها، کاهش مصرف آب سالم و جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و دسترسی به یک منبع قابل اطمینان، همگی ضرورت استفاده از روشهای بهینه و مناسبت تر نگهداری و حفظ آب و همچنین ساخت تصفیه خانه ها و مخازن ذخیره آب را نمایان می کند. بتن، پر مصرف ترین و مهم ترین ماده در ساخت انواع مختلف سازه ها و ابر سازه ها می باشد و اگر چه مستحکم است، اما به جهت ماهیت و ساختار ترکیبی آن، از ضعف هایی نیز برخوردار می باشد. این ضعف ها بتن را خصوصا در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی، تغییرات شرایط جوی و بارگذاری آسیب پذیر نموده و باعث تضعیف عملکرد و کاهش قابل ملاحظه عمر و دوام سازه بتنی می شود. تاکنون بررسی های مختلفی در رابطه با آب بندی سازه های آبی انجام شده و هر سازمانی مرتبط با شرایط اجرایی پروژه خود مواردی را جمع آوری و متذکر شده اند. از جمله ضوابط و ملاحظات ضروری در اجرای تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی. در این تحقیق با مطالعه خواص و رفتار بتن و همچنین افزودنی های آن و انجام آزمایش های مختلف مواد آب بندی بتن بر روی نمونه های آسیب دیده آزمایشگاهی، روشی جهت ترمیم محل قطع اتفاقی یا ترمیم بتن بدست آمد در این مقاله با بررسی بتن و افزودنی های آن و کنترل های آزمایشگاهی و کارگاهی، نسبت به طرح درزهای آب بند اتفاقی بتن جهت رفع یکی از معضلات کارگاهی اقدام گشته است. همچنین مقاله ای در بررسی روش اجرای بهینه بتن غلتکی ساخت سازه های آبی در مسیر رودخانه ها. در تحقیق، استفاده از روش اجرای بتن غلتکی ( RCC)  جهت ساخت سازه های فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است.

ابزار کار و روشهای اجرای آب بند سازه های بتنی

مطالعه حاضر چند مورد راهکار آب بندی و روش اجرایی مخازن آب شرب شهری خرم آباد و تجارب نویسندگان در استفاده از مواد نوین آببند تهیه شده و مدارک و مستنداتی از شرکت های سازنده مواد نوین در کلینیک بتن ایران تهیه شده است. بتن یک ماده پایه آبی است. جهت کارایی بهتر بتن، سهولت بتن ریزی و تحکیم آن، به میزان آبی بیشتر از آب لازم جهت هیدراسیون نیاز است. این آب اضافی در توده بتن باقیمانده و به مرور تبخیر می شود. در اثر این تبخیر، مجراها و منافذ مویین در بتن باقی می ماند که مهمترین علت بتن متخلخل و نفوذ پذیر بودن بتن محسوب می شود. عموما عمر مفید سازه بتنی به سرعت خوردگی میلگردهای تقویت کننده و سرعت تخریب مستقیم بتن وابسته است. خوردگی میلگردها معمولا در اثر نفوذ یون کلراید و دی اکسید کربن اتفاق می افتد. آسیب های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی منجر به تخریب مستقیم بتن می گردند. برای تأمین شرایط بهره برداری در یک سازه نگهدارنده آب عوامل، تأمین پوشش کافی بتن روی میلگرد، محدود کردن عرض ترک در مقابل نیروهای وارده و نیروهای حرارتی، محدود کردن تغییر شکلهای سازه، حداکثر فواصل میلگردها مهم می باشد. با ورود بتن های ویژه که بتنی است با بتن معمولی در یک یا چند عامل موثر بر کیفیت و مشخصات مانند کارایی، مقاومت و اجزای تشکیل دهنده تفاوت اساسی داشته، می توان بسیاری از نواقص قبلی سازه های آبی و فاضلابی را رفع کرد.

جنسزمینو توپوگرافی

در رابطه با جنس خاک بایستی قبل از جانمایی پروژه مطالعات زمین شناسی صورت گیرد و جنس خاک مشخص گردد به عنوان مثال جنس خاک دارای تراکم پذیری خوب، نشست پذیری کم، نفوذپذیری متوسط و توان باربری متوسط تا خوب می باشند. ضمناً زمین مورد نیاز جهت احداث پروژه مدنظر بایستی توپوگرافی آن را بررسی کرده تا بتوان بحث طراحی و زهکشی ها را انجام داد.

عملیات پی کنی و خاکبرداری

مرحله خاکبرداری و گودبرداری طبق نقشه های اجرایی صورت خواهد پذیرفت پی کنی و گودبرداری با شیب مطمئن و کافی به صورتی انجام پذیرد که هم عملیات پی سازی مقدور باشد و هم مشکل ایمنی حین اجراء و امکان اجرای ابنیه نگهبان در صورت لزوم باشد. ) مخازن و سازه های مدفون ( کف بایستی به تراکم 95 درصد روش پروکتور اصلاح شده، کوبیده شده و آزمایشات اخذ گردد. زهکشی زیر مخازن آب از ضروریات بوده چرا که احتمال نشت بهترین مخازن و سازه های بتنی نیز وجود داشته و با اجرای این سیستم در کف پروژه امکان نشت به بستر سازه را به حداقل رسانده و آبهای داخل زهکش ها را به خط القعر و دور از سازه هدایت شود. مطابق تصویر زیر که پلان زهکشی مخزن و نحوه هدایت آب زیر سازه را نشان می دهد.

عملیات پی کنی و خاکبرداری _ کلینیک بتن ایران

بتن

بتن، پرمصرف ترین و مهمترین ماده در ساخت انواع مختلف سازه ها و ابر سازه ها می باشد و اگر چه مستحکم است، اما به جهت ماهیت و ساختار ترکیبی آن، از ضعف هایی نیز برخوردار است. این ضعف ها بتن را خصوصا در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی، تغییرات شرایط جوی و بارگذاری آسیب پذیر نموده و باعث تضعیف عملکرد و کاهش قابل ملاحظه عمر و مقاوم سازی سازه های بتنی می شود. با مطالعه خواص و رفتار بتن و همچنین افزودنی های آن و انجام آزمایش های مختلف آب بندی بر روی نمونه های آسیب دیده آزمایشگاهی در آزمایشگاه بتن، روشی جهت ترمیم محل قطع اتفاقی یا ترمیم بتن بدست آمد که جهت تعمیم آن برای ساخت درزهای انقطاع اتفاقی بتن، از معیارهای محاسباتی آیین نامه مبحث نهم استفاده شده است. شایان ذکر می باشد طرح مذکور در دیواره مخزن 1000 مترمکعبی شهرستان مینودشت اجرا گردیده است. با بررسی بتن و افزودنی های بتن و کنترل های آزمایشگاهی و کارگاهی، نسبت به طرح درزهای آب بند اتفاقی بتن جهت رفع یکی از معضلات کارگاهی اقدام گشته است. در ساخت سازه های تامین و انتقال آب مورد نیاز شهرها و نیز سازه های حفاظتی در مجاورت رودخانه، دو فاکتور سرعت اجراء و ایمنی اهمیت فوق العاده ای دارند. بتن غلتکی می تواند به عنوان یکی از گزینه های مطرح اجرایی در ساخت سدهای انحرافی، بندها و دایک های حفاظتی مد نظر قرار گرفته و در رقابت با سایر روش های اجرایی شرکت داده شود.

قطع بتن ریزی

محل درزهای اجرایی ( قطع بتن ریزی ) در نقشه های اجرایی مشخص خواهد شد. تعداد درز های اجرایی باید در کمترین حد لازم برای انجام کار انتخاب شود. باید در محل قطع بتن ریزی از واتراستاپ پلاستیکی از نوع پی وی سی (PVC) به عرض 20 تا 30 سانتی متر استفاده شود. در صورتی که قطعه ای از بتن را نتوان در یک مرحله بتن ریزی نمود و در نقشه هم محلی برای درز پیش بینی نشده باشد، این محل قبل از بتن ریزی باید با هماهنگی دستگاه نظارت تعیین شود تا شرایط لازم برای جلوگیری از اتصال سرد ایجاد شود. شروع و قطع بتن ریزی باید به گونه ای باشد که مانع ایجاد درزهای مکرر در سازه گردد. پوشش ژئوممبران روی یک استخر بتنی حین اجراء نیز آببندی را ایجاد می کند. در انتخاب نوع ژئوممبران بایستی دقت شود و همچنین در اتصالات آن از زوایای تند استفاده نکرد و در اتصال ورودی و خروجی، با یک خرطومی از جنس ژئوممبران انجام شود.

افزودنیهای آب بند بتن

آب بندی سازه در حین ساخت و اجرای بتن در حقیقت به نوعی پیشگیری قبل از درمان محسوب و سازه را در مقابل عوامل مخرب و تراوش آب تا حدود زیادی واکسینه می نماید. بدین صورت که با ایجاد و تولید بتنی مرغوب و فشرده رعایت نکات فنی و اجرایی در حین بتن ریزی و با در نظر گرفتن تمهیدات آیین نامه بتن در نهایت به سازه ای با کیفیت مناسب و فشردگی قابل قبول حاصل خواهد شد. در این راستا استفاده مؤثر از افزودنی های مرغوب امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. از جمله مصالحی که به بتن افزوده می شود می توان اَبر روان کننده ها و کاهنده های آب، اَبر روان کننده نیلینگ، فوق روان کننده های بتن، روان کننده آب بند، مزوکریت، مکمل بتن، مکمل بتن الیافی، میکرو ژل و میکرو ژل الیافی، ژل میکروسیلیس را نام برد.

آب بند سازی بتن پساز ساخت

با وجود رعایت کردن نکات مهم اجرایی در حین ساخت سازه جهت آب بندی، باز هم در برخی موارد سازه بطور کامل آب بند نمی شود و دچار تراوا می باشد. زیرا امکان آب بندی مطلق در مخلوط ناهمگنی چون بتن به سختی میسر بوده. برای حل این معضل و جهت افزایش طول عمر مفید سازه و همچنین برای آب بند نمودن سازه های قدیمی دو راه حل وجود دارد

1- استفاده از پوشش های آب بند کننده بر روی سطح بتن (پوشش اپوکسی و یا سیمانی پلیمری) 

2- مواد نفوذگر برای اعمال روی سطح بتن.

از جمله مصالحی که به بتن ساخته شده می توان به کاربرد: نفوذگر بلورساز پودری، نانو پروف، آب بندهای پلیمری، پودر آنی گیر، واتراستاپ پی وی سی، واتراستاپ بنتونیتی، واترپروف بتن، محافظ نما را نام برد.

واتراستاپ پی وی سی

با هدف جلوگیری از نشت و عبور آب از درزهای اجرایی، انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی طراحی شده است که بسته به نوع مقطع مورد کاربرد و شدت فشار سیال شکل آن تغییر می نماید. دارای واتراستاپ سوراخ دار و بدون سوراخ می باشد. خواص و اثرات واتراستاپ شامل انعطاف پذیری زیاد، مقاومت کششی، تنوع سایز و اشکال ظاهری، مقاوم در برابر محیط شیمیایی و خورنده، حفظ عملکرد و کارایی برابر با عمر بتن.واتر استاپ حفره دار در درزهای انبساط و ژوئن ها اجراء می شود و حفره بایستی کاملاً در محل درز قرار گیرد تا در زمان انبساط و انقباض سازه، تنش های وارده را به خوبی کنترل نماید. در ادامه تصاویر مختلف نحوه اجرای واتر استاپ و محل قرارگیری و...  به شرح ارائه می گردد. 

طبق جدول 1 استانداردهایی که می توان واتراستاپ ها را ارزیابی کرد را ذکر شده است.

جدول 1- استانداردهای ارزیابی واتراستاپ های پی وی سی

نوع استاندار شماره های استاندارد 
نوع استاندار شماره های استاندارد 
ASTM D297 D412 D471 D5 D572 D624 D746 D792 
DIN 18541-1 18541-2   
ISIRI 13277-1 13277-2 

جزییات درز اجرایی و قرار گیری واتر استاپ ها _ کلینیک بتن ایران  

جزییات درز اجرایی در دیوار ها _ کلینیک بتن ایران

واتر استاپ کف _ کلینیک بتن ایران

نحوه قرارگیری واتر استاپ در بتن کف _ کلینیک بتن ایران

نحوه قرارگیری واتراستاپ در محل اتصال کف _ کلینیک بتن ایران

واتراستاپ مخصوص درز اجرایی _ کلینیک بتن ایران

محل قرارگیری واتراستاپ _ کلینیک بتن ایران

نحوه اجرای صحیح واتراستاپ _ کلینیک بتن ایران

محل قرارگیری واتر استاپ در دیواره مخزن _ کلینیک بتن ایران

نحوه قرارگیری واتراستاپ CM30 در بتن کف (CM15 در بتن قدیم و مابقی در بتن مرحله بعد قرار گیرد)

تصویر نحوه قرارگیری صحیح واتراستاپ در محل اتصال کف به دیواره

واتراستاپ مخصوص درز اجرائی بین دیوارها

تصویر اجرایی مربوط به محل قرارگیری واتراستاپ ها -  سوراخ کردن واتراستاپ مجاز نمی باشد و ملزم به استفاده از گیره های مخصوص اتصال واتراستاپ

مراقبت و عمل آوری بتن

در دوران پس از بتن ریزی لازم است مراقبت و محافظت از بتن بخوبی صورت گیرد و با روشهای مناسب، شرایط رطوبت و حرارت بتن بطور مناسبی حفظ شود. مدت زمان عمل آوری بتن بطور معمول بیش از  72 ساعت بعد از بتن ریزی طول می کشد. این بخش مراقبت و عمل آوری بتن در روند کسب مقاومت بتن و کیفیت بتن در بهره برداری مهم می باشد.

ارزیابی بتن

پذیرش بتن در کارگاه بر اساس نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه های برداشته شده از بتن مصرفی صورت می پذیرد. حداقل یک نمونه از هر رده و از هر نوع بتن در هر روز الزامی است. بتن مصرفی باید دارای کارآیی لازم برای جا گرفتن در زوایا و گوشه های قالب و احاطه آرماتور و ایجاد تراکم، بخصوص در اطراف درزهای انبساط باشد.

آب بندی سازه های بتنی ساخته شده

کلیه سازه های بتنی اعم از مخازن آب و تصفیه خانه ها و تلمبه خانه ها باید آببند و در حد استاندارد مخازن آب مورد آزمایش قرار گرفته و تنها پس از تایید دستگاه نظارت می توان مراحل بعدی عملیات روی آن را انجام داد.

برای آزمایش آب بندی کف و دیواره مخزن با سرعت حداکثر یک متر در روز پر می شود بعد از گذشت حداقل 3 روز) زمان لازم برای جذب آب توسط دیوار و کف ( سطح آب اندازه گیری می شود. پس از گذشت 7 روز مجددا سطح آب اندازه گیری می شود. میزان افت سطح آب پس از اصلاح برای اتلافات ناشی از بارندگی، نباید از کوچکترین دو مقدار 10mm یا  عمق آب تجاوز نماید. در صورت عدم رضایت بخش بودن آزمایش بایستی ترمیم در محل نشت ها و ترک ها انجام و سپس آزمایش مجدد انجام شود.

اجراء بازشوها وتاسیسات در سازه بتنی آبی

یکی از موارد اجرائی که بایستی قبل از اجرای آرماتوربندی و قالب بندی سازه های آبی در نظر گرفت محل قرار گیری لوله های ورودی و خروجی و اجرای اصولی و فنی آن است. جهت آب بندی قسمت هایی که این تاسیسات اجراء می شود بایستی لوله های مذکور مطابق تصویر ذیل دارای پد آببندی ) پرده آببند به عرض حداقل 80 میلیمتر در دور تا دور لوله اجراء نمود تا از عبور آب از اطراف لوله جلوگیری نمود. در هنگام اجراء قالب بندی نیز شابلن مناسب بر اساس سایز لوله ها تهیه و قالب بندی را انجام داد چرا که در بسیاری از سازه های بتنی نشت های آب در اطراف این لوله ها به دلیل ضعف اجرایی قالب بندی و تجمع آرماتور بندی و عدم دقت در بتن ریزی، ایجاد می گردد. البته اکنون راهکار جدید استفاده از واتراستاپ بنتونیتی نیز به جای این پدهای آب بند حین اجراء نیز بعضی مواقع در صورت تعجیل جایگزین و استفاده می شود. در شکل شماره 11 نحوه اجرای آب بندی لوله ها نشان داده شده است.

نحوه اجرای صحیح لوله های تاسیساتی _ کلینیک بتن ایران

قطعات و اتصالات قالب بندی

از جمله مواردی که بایستی در موقع اجراء سازه های بتنی که در پروژه های آبی و فاضلابی باید مدنظر قرار گیرد این است که استفاده از اتصالات قالب بندی استاندارد و اسپیسرهای ) فاصله نگهدار مناسب استفاده شود. در سازه های بتنی مذکور از اسپیسر استفاده کرد که کمترین سطح مقطع را داشته و همچنین دارای باربری مناسب باشد و ممکن است اهمال در این زمینه باعث نشت گردد) اسپیسرهای دیواری بسیار مهم می باشند (در دیواره ها نیز حتماً از میان بولت های با پرده آببند استفاده گردد به هیچ وجه مجاز به استفاده از سیم قالب بندی در مهار قالب های سازه آبی نیستیم لذا استفاده از میان بولتها بهترین راه حل می باشد.

فاصله نگهدارها و میان بولت ها _ کلینیک بتن ایران

اسپیسر پلاستیکی _ کلینیک بتن ایران

واتراستاپ بنتونیتی

این نوع جدید واتراستاپ که مخصوص جلوگیری از نفوذ آب و رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزی می باشد با استفاده از سدیم بنتونیت فعال در ماتریس بوتیل رابر با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که به صورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب منبسط می شود و مانع عبور آب از درزهای سازه های بتنی خواهد شد. واتر استاپ بنتونیتی، این نوع واتراستاپ افزایش حجم حدود  2.5برابری در مجاورت رطوبت داده و این خاصیت آن باعث شده که می توان در درزهای اجرایی که حین بتن ریزی و اجراء مشکلات فنی بوجود آمده است را حین اجراء قسمت جدید ترمیم کرد و در دور لوله های و جایگزین فلنج های آب بند و همچنین در سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی بکار برد. با این پیش بینی و تدبیر می توان درصد احتمال بروز نشت را پایین آورد. همانطور که می دانیم فشار هیدرولیکی مایع در کف مخازن و سازه بیشترین حد را دارد و این نوع مصالح می تواند در محل درزهای اجرایی کف بکار برد

و از بروز ایراد های احتمالی پیشگیری نمود. از خواص و اثرات واتراستاپ بنتونیتی می توان به آب بندی درزهای سرد برای محافظت از آرماتورها، امکان اجراء در مقاطع پر آرماتور، حفظ شکل اولیه خود در برابر فشار آب، جایگزین مناسب واتراستاپ پی وی سی، بدون نیاز به اورلپ نمودن یا جوشکاری در زمان نصب، سرعت نصب بالا و غیر سمی بودن این محصول ذکر کرد. روش نصب، پیش از اجراء سطح کار تمیز و خشک شده سپس با چسب مخصوص واتراستاپ بنتونیتی استفاده شده و از میخ فولادی هم می توان در درزهای عمودی یا سقفی استفاده شود. استانداردهای واتراستاپ بنتونیتی طبق جدول زیر ارائه شده است.

جدول2-استانداردهای ارزیابی واتراستاپهای بنتونیتی

نوع
استاندارد 
شماره های استاندارد 
نوع
استاندارد 
شماره های استاندارد 
ASTM D297 D792 D471 
DIN 53504 53505 53521 
IS0 1817 7619-1 2285 

واتراستاپ بنتونیتی _ کلینیک بتن ایران 

ماستیک پلی یورتان یک جزئی

ماده درزگیر پر قابلیت یک جزیی، با بنیان رزین پلی یورتان یا ماستیک پلی یورتان می باشد که با جذب رطوبت هوا به حالت فیزیکی جامد الاستیک و انعطاف پذیر تبدیل می شود که برای تعدیل و کنترل حرکت انواع درزهای مورد استفاده قرار می گیرد. براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد. موارد کاربرد، درزهای انبساطی و ژوئن ها، آب بند نمودن سد و نیروگاه ها و تونل ها و خطوط انتقال آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مخازن آب آشامیدنی، درزبندی لوله ها و قطعات پیش ساخته می باشد. خواص و اثرات آن، چسبندگی فوق العاده زیاد، درصد ازدیاد طول، مقاوم در برابر عوامل محیطی، مقاوم در برابر تابش خورشید، غیر سمی، قابلیت رنگ پذیری می باشد.

جدول 3-  استانداردهای ارزیابی ماستیک پلی اورتان یکجزئی

نوع
استاندارد 
شماره های استاندارد 
نوع
استاندارد 
شماره های استاندارد 
ASTM C510 C793 C920 D412 D1149 G154 
Clas A TT-S-00230C TYPE 2         
BS ISO 11600 

 ماستیک پلی یورتان _ کلینیک بتن ایران

نتیجه گیری

نتایج بحث نشان می دهد که بایستی هم در حین ساخت و هم در قالب بندی و بتن ریزی و هم نصب واتراستاپ ها دقت بسیاری به عمل آورد و مقاله حاضر بیشتر سعی بر معرفی مواد و مصالح مناسب و رایج مورد استفاده حین ساخت و قالب بندی و...  بررسی واتراستاپ های رایج و جدید متمرکز شده است و تصاویر و نقشه های اجرایی مربوطه نیز ارائه گردیده است. همچنین در رابطه با نکات قالب بندی اجرایی و بازشوها بررسی شده و برای رفع نقایص اجرایی احتمالی از تکنیک ها و مواد نوین استفاده شده در پروژه را بررسی گردیده است و بنظر می رسد لزوم تدوین آیین نامه برای کنترل و نظارت این مواد ضروری است.

کلینیک بتن ایران


نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/06/05
سایر مقالات
عملکرد واتراستاپ های PVC و شرایط نصب آنها
عملکرد واتراستاپ های PVC و شرایط نصب آنها
واتراستاپ پی وی سی به نواری به رنگ های مختلف که عموما به صورت زردرنگ هستند ... ...
ادامه مطلب
چسب بتن بر پایه لاتکس چیست
چسب بتن بر پایه لاتکس چیست
چسب بتن بر پایه لاتکس کاربردها و مزایای فراوانی دارد که در جاهای مختلفی از صنعت ساختمان سازی از آنها استفاده می شود. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که ای...
ادامه مطلب
استاندارد بتن مسلح شده با الیاف شیشه (GFRC)
استاندارد بتن مسلح شده با الیاف شیشه (GFRC)
بتن مسلح به الیاف شیشه ای بتنی است که توسط الیاف شیشه ای تسلیح شده و به واسطه اشتراک سیلیس در سیمان بکار رفته و الیاف ، یک کریستالیزاسیون بین بتن و ا...
ادامه مطلب
بتن ریزی در گارگاه
بتن ریزی در گارگاه
ابعاد این پیمانه ها را باید طوری در نظر گرفت که اولا قابل حمل و نقل برای کارگر باشد ، ثانیا حجم آن طوری باشد که به تعداد صحیح یک متر مکعب شن و یا ماسه...
ادامه مطلب

نظرات کاربران

به این صفحه امتیاز دهید
با تشکر امتیاز شما به این صفحه می باشد