درز های سرد اجرا یا درزهای انبساطی

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/08/01

درزهای ساخت و ساز یا اجرایی

در اجرای سازه های بتنی، زمان تاخیر و عدم ترتیب مناسب در بتن ریزی منجر به ایجاد درز سرد گشته که بر مقاومت بتن تاثیرگذار خواهد بود. بررسی تاثیر وضعیت درز سرد می تواند از کاهش شدید مقاومت بتن جلوگیری کند. در این تحقیق تاثیر زاویه و زمان تاخیر ایجاد درز سرد بر مقاومت بتن به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها بر روی نمونه های مکعبی با مقاومت مشخصه فشاری، نسبت آب به سیمان و میزان کارایی به ترتیب معادل 30 مگاپاسکال، 5/0 و 7 سانتیمتر انجام شد. در این آزمایش ها، به بررسی انواع درزها و درزبندهای بتن پرداخته می شود و درز سرد با زوایای 0 ،30 ،45 ،60 و 90 درجه نسبت به افق و زمانهای تاخیر 15 ،30 ،60 ،90 ، و 120 دقیقه انتخاب گردیدند. سپس مقاومتهای فشاری تک محوری و کرنش های نمونه ها به صورت همزمان اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج آزمایش ها رابطه معناداری بین مقاومت فشاری بتن و زوایا و زمان تاخیر درز سرد مشاهده شد؛ بطوریکه مناسب ترین زاویه درز سرد صفر درجه و نامناسب ترین زاویه 45 درجه نسبت به افق است که به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت فشاری را دارند.
آن و نیز ضرورت درزهای ساختمانی یا اجرایی در سازه و همچنین نظر به اهمیت یکپارچگی بتن ریزی در سازه و دشوار  بودن وابسته بودن مقدار بتن ریزی به ظرفیت اختلاط تولید بتن لذا اجرای بتن ریزی به صورت یکپارچه و دائمی غیر عملی است بحث تاخیر در ساخت پیمانه بتن ریزی باعث سفت شدگی سطح اولیه و ایجاد یک سطح سست و یا ناپیوسته گردیده و به درز سرد موسوم است، که برای جلوگیری از عدم ضعف پیوند لایه ها باید اقداماتی اصلاحی قبل از بتن ریزی لایه های بعدی در نظر گرفته شود. به منظور جلوگیری از تشکیل درز سرد باید بتن ریزی قبل از سفت شدگی یا گیرش اولیه به صورت پیوسته ادامه یابد. با توجه به وجود تاخیرات طولانی مدت، نگه داشتن بتن باید با ویبره زنی مناسب در فواصل معین انجام شود. زمانی که در اثر عدم تکمیل بتن ریزی در یک نوبت و یا تاخیر زمانی بین اختلاط و بتن ریزی درز سرد ایجاد میشود مهمترین مشکل احتمال نفوذ رطوبت به داخل بتن و در نتیجه افت بتن بوده و مقاومت نهایی تحت تأثیر قرار میگیرد.

درزهای سرد اجرا_ کلینیک بتن ایران

امروزه در صنعت ساختمان استفاده از شیوه های اجرای صحیح بتن ریزی بر اساس ضوابط و آئین نامه ها جهت بالا بردن کیفیت و نیز کاهش ریسک در مقاومت سازه امری ضروری بوده و لذا مسئله درز سرد که در مراحل اجرای کار ایجاد میشود موضوعی مهم به شمار رفته و ناشی از تاخیر در مراحل یکپارچگی بتن ریزی و زمان ماندگاری بتن در کارگاه بوده که این موضوع یکی از اساسی ترین مسائلی است که همواره در کارگاههای ساختمانی مطرح شده زیرا وضعیت درز سرد تاثیر زیادی بر مقاومت بتن داشته و میتوان با به کارگیری زمان مناسب در روند اجرای لایه های بتن و نیز پیش بینی زوایای سطوح بتن ریزی جهت اتصال مناسب لایه های بعدی بتن، از کاهش مقاومت ناشی از درز سرد به طور چشمگیری جلوگیری نمود و در این راستا با استفاده از زمان و زوایای بهینه به این مهم دست یافت. بنابراین انجام تحقیق در این زمینه به منظور روشن ساختن وضعیت درز سرد در کارگاه که امری اجتناب ناپذیر است جهت بهبود مقاومت بتن ضروری است و به این ترتیب میتوان با به کارگیری نتایج این تحقیق اثرات نامناسب درز سرد که بر مقاومت بتن وارد میآید را به حداقل رسانده و رابطه زمانی مناسبی را برای ایجاد بتن ریزی یکپارچه و زمان ماندگاری بتن در کیفیت ساخت و استانداردسازی با هدف مقاوم بودن ساختمانها است و وجود درز سرد در زمان اجرا بر مقاومت بتن تاثیر خواهد داشت، لذا تلاش برای ایجاد راهکارهای لازم جهت جلوگیری از کاهش مقاومت بتن ناشی از درز سرد امر مهمی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد؛ تحقیقات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه در مورد درزگیرهای بتن از دیرباز تحت شرایط خاصی صورت گرفته است. جهت اطلاع از قیمت انواع درزبندهای بتن می توانید با مشاوران کلینیک بتن ایران در تماس باشید .
در تحقیقهای تاکنون انجام شده بر روی تیرهای بتن آرمه مشاهده شده وجود درز سرد بر ظرفیت باربری تیرها تأثیر گذاشته و آنها را با کاهش باربری مواجه می نماید، به طوریکه در درزهای اجرایی شیب دار بیشترین ظرفیت باربری مربوط به زاویه شیب کمتر نسبت به قائم بوده و درز سرد قائم نسبت به سایر درزها بر ظرفیت باربری تأثیر کمتری داشته و نیز کمترین ظرفیت باربری در زاویه 45 درجه شکل میگیرد. درز سرد بر مقاوم سازی سازه های بتنی تأثیر گذاشته و باعث کاهش آن میگردد به طوریکه مقاومت بتن تا زمان گیرش اولیه افزایش و بعد از آن رو به کاهش بوده که این موضوع به دلیل تغییر آب انداختگی و نیز اثر فعل و انفعالات شیمیایی تا زمان گیرش اولیه یا زمان هیدراسیون میباشد که در خصوص سه نوع بتن سخت شده، بتن سخت شده حاوی کندگیر کننده و بتن تازه این تحقیق صورت گرفت.
 در این مطالعه و تحقیق با شبیه سازی نمونه های بتنی تاثیر زاویه سطح درز سرد و تاخیر زمانی در مراحل بتن ریزی بر مقاومت بتن که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است، بررسی میشود و پرداختن به این موضوع هدف اصلی تحقیق حاضر است با توجه به آنچه بیان شد، در امر تحقیق صورت گرفته این سؤال اساسی مطرح می شود که چگونه وضعیت مناسب درز سرد را جهت جلوگیری از کاهش مقاومت بتن تعیین نمود؟ تحقیق حاضر بر اساس بررسی و تحقیق های آزمایشگاهی در جستجوی پاسخ سوال بیان شده است.

نتیجه گیری درزهای سرد اجرا

در این تحقیق به بررسی زاویه و زمان تشکیل درز سرد بر اساس ساخت قالبهای بتنی مکعبی و انجام آزمایشهای مقاومت فشاری بتن و کرنش شکست 28 روزه در محل درز سرد پرداخته شده است و ضمن تحلیل اطلاعات به دست آمده، نتایج حاصل از یافته ها ارائه می گردد نتایج حاصل از زاویه درز سرد نشان میدهد که افزایش مقاومت بتن برای زاویه درز سرد اجرا یا درزهای انبساطی کمتر از چهل و پنج درجه با شدت بالاتری نسبت به زوایای بیشتر از چهل و پنج درجه صورت می گیرد نظر به اینکه نتایج نشان داد که وضعیت درز سرد بر مقاومت بتن تاثیر دارد لذا لحاظ نمودن مناسب ترین زاویه درز و زمان تشکیل درز دو پارامتر اساسی در تعیین مقاومت مطلوب بتن بوده و با در نظر گرفتن این پارامترها در حین اجرا میتوان به وضعیت مناسب درز سرد دست یافت نتایج نشان داد که رابطه ای بین مقاومت بتن و زمانهای مختلف تشکیل درز سرد وجود داشته به طوریکه مقاومت بتن تا زمان گیرش اولیه افزایش و بعد از آن رو به کاهش است.
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
1- قطع بتن باید در محدوده یک سوم میانی دهانه تیرها و دال ها انجام گیرد.
2- اگر تیر فرعی به تیر اصلی متصل است. محل قطع بتن باید حداقل به اندازه دو برابر عرض تیر فرعی، از تیر فرعی فاصله داشته باشد.
3- در فونداسیون ها با استفاده از رابیتس محل قطع بتن بسته شود و قطع بتن به صورت قائم صورت گیرد.
4- محل قطع زبر و مضرس باشد(رابیتس این خاصیت را ایجاد می کند).
5- دوغاب اضافه از روی بتن قدیمی زدوده شود.
6- قبل از بتن ریزی جدید بتن قدیمی تا حد اشباع آب داده شود و سپس آب اضافی از روی آن خشک شود.

سایر مقالات
تخمین مقاومت بتن خودتراکم (SCC) در برابر جداشدگی چیست
تخمین مقاومت بتن خودتراکم (SCC) در برابر جداشدگی چیست

برای مخلوط های مقاومت بتن خود تراکم یا scc خارج از این محدوده ها، در آزمون پیشنهاد می شود که همبستگی بین عمق نفوذ و جداشدگی اندازه گیری شده را می توان ایجاد کرد. این روش آزمون نباید برای تعیین مقاومت جداشدگی بتن های خود تراکم دارای مصالح سبک یا سنگین بدون اینکه قبل از آزمون همبستگی ای ایجاد شده، استفاده شود.

ادامه مطلب
افزایش مقاومت بتن با استفاده از افزودنی های بتن
افزایش مقاومت بتن با استفاده از افزودنی های بتن
 کلینیک بتن ایران واحد فنی: روند توسعه مقاومت بتن دارای مواد پوزولانی به درجه فعال بودن پوزولان و نسبت سیمان پرتلند در مخلوط بستگی دارد . سیمان های پرتلند پوزولانی به کندی کسب مقاومت می کنند و بنابراین احتیاج به یک زمان عمل آوردن طولانی تر دارند , ولی مقاومت نهایی آن ها تقریبا مساوی یا بیشتر از مقاومت بتن حاوی سیمان پرتلند است .
ادامه مطلب
بررسی ستون های پل بهسازی شده توسط لمینت های اف آرپی و غلاف فولادی
بررسی ستون های پل بهسازی شده توسط لمینت های اف آرپی و غلاف فولادی
باتوجه به اینکه در طراحی تعداد زیادی از پل های موجود اثرات تخریبی ...
ادامه مطلب
روش های تخصصی ترمیم بتن
روش های تخصصی ترمیم بتن
تدوین:واحد فنی کلینیک بتن ایران: این مطلب شامل برداشتن، حفاری یا تخریب بتن در حال از بین رفتن آماده سازی سطح بتن با مواد جدید، آماده سازی و ترمیم میلگردها، روش هایی برای مواد ترمیم مهار کننده بتن های موجود و روش های متفاوت که برای جایدهی مواد ترمیمی موجود است. مراقبت در حین عملیات برداشتن و مراحل آماده سازی در پروژه ترمیم می تواند صرفنظر از مواد یا روش های تخصصی که مورد استفاده قرار می گیرند، مهمترین عامل در تعیین طول عمر ترمیم باشد.
ادامه مطلب