درز های سرد اجرا یا درزهای انبساطی

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/08/01

درزهای ساخت و ساز یا اجرایی

در اجرای سازه های بتنی، زمان تاخیر و عدم ترتیب مناسب در بتن ریزی منجر به ایجاد درز سرد گشته که بر مقاومت بتن تاثیرگذار خواهد بود. بررسی تاثیر وضعیت درز سرد می تواند از کاهش شدید مقاومت بتن جلوگیری کند. در این تحقیق تاثیر زاویه و زمان تاخیر ایجاد درز سرد بر مقاومت بتن به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها بر روی نمونه های مکعبی با مقاومت مشخصه فشاری، نسبت آب به سیمان و میزان کارایی به ترتیب معادل 30 مگاپاسکال، 5/0 و 7 سانتیمتر انجام شد. در این آزمایش ها، به بررسی انواع درزها و درزبندهای بتن پرداخته می شود و درز سرد با زوایای 0 ،30 ،45 ،60 و 90 درجه نسبت به افق و زمانهای تاخیر 15 ،30 ،60 ،90 ، و 120 دقیقه انتخاب گردیدند. سپس مقاومتهای فشاری تک محوری و کرنش های نمونه ها به صورت همزمان اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج آزمایش ها رابطه معناداری بین مقاومت فشاری بتن و زوایا و زمان تاخیر درز سرد مشاهده شد؛ بطوریکه مناسب ترین زاویه درز سرد صفر درجه و نامناسب ترین زاویه 45 درجه نسبت به افق است که به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت فشاری را دارند.
آن و نیز ضرورت درزهای ساختمانی یا اجرایی در سازه و همچنین نظر به اهمیت یکپارچگی بتن ریزی در سازه و دشوار  بودن وابسته بودن مقدار بتن ریزی به ظرفیت اختلاط تولید بتن لذا اجرای بتن ریزی به صورت یکپارچه و دائمی غیر عملی است بحث تاخیر در ساخت پیمانه بتن ریزی باعث سفت شدگی سطح اولیه و ایجاد یک سطح سست و یا ناپیوسته گردیده و به درز سرد موسوم است، که برای جلوگیری از عدم ضعف پیوند لایه ها باید اقداماتی اصلاحی قبل از بتن ریزی لایه های بعدی در نظر گرفته شود. به منظور جلوگیری از تشکیل درز سرد باید بتن ریزی قبل از سفت شدگی یا گیرش اولیه به صورت پیوسته ادامه یابد. با توجه به وجود تاخیرات طولانی مدت، نگه داشتن بتن باید با ویبره زنی مناسب در فواصل معین انجام شود. زمانی که در اثر عدم تکمیل بتن ریزی در یک نوبت و یا تاخیر زمانی بین اختلاط و بتن ریزی درز سرد ایجاد میشود مهمترین مشکل احتمال نفوذ رطوبت به داخل بتن و در نتیجه افت بتن بوده و مقاومت نهایی تحت تأثیر قرار میگیرد.

درزهای سرد اجرا_ کلینیک بتن ایران

امروزه در صنعت ساختمان استفاده از شیوه های اجرای صحیح بتن ریزی بر اساس ضوابط و آئین نامه ها جهت بالا بردن کیفیت و نیز کاهش ریسک در مقاومت سازه امری ضروری بوده و لذا مسئله درز سرد که در مراحل اجرای کار ایجاد میشود موضوعی مهم به شمار رفته و ناشی از تاخیر در مراحل یکپارچگی بتن ریزی و زمان ماندگاری بتن در کارگاه بوده که این موضوع یکی از اساسی ترین مسائلی است که همواره در کارگاههای ساختمانی مطرح شده زیرا وضعیت درز سرد تاثیر زیادی بر مقاومت بتن داشته و میتوان با به کارگیری زمان مناسب در روند اجرای لایه های بتن و نیز پیش بینی زوایای سطوح بتن ریزی جهت اتصال مناسب لایه های بعدی بتن، از کاهش مقاومت ناشی از درز سرد به طور چشمگیری جلوگیری نمود و در این راستا با استفاده از زمان و زوایای بهینه به این مهم دست یافت. بنابراین انجام تحقیق در این زمینه به منظور روشن ساختن وضعیت درز سرد در کارگاه که امری اجتناب ناپذیر است جهت بهبود مقاومت بتن ضروری است و به این ترتیب میتوان با به کارگیری نتایج این تحقیق اثرات نامناسب درز سرد که بر مقاومت بتن وارد میآید را به حداقل رسانده و رابطه زمانی مناسبی را برای ایجاد بتن ریزی یکپارچه و زمان ماندگاری بتن در کیفیت ساخت و استانداردسازی با هدف مقاوم بودن ساختمانها است و وجود درز سرد در زمان اجرا بر مقاومت بتن تاثیر خواهد داشت، لذا تلاش برای ایجاد راهکارهای لازم جهت جلوگیری از کاهش مقاومت بتن ناشی از درز سرد امر مهمی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد؛ تحقیقات انجام شده در باب موضوع مورد مطالعه در مورد درزگیرهای بتن از دیرباز تحت شرایط خاصی صورت گرفته است. جهت اطلاع از قیمت انواع درزبندهای بتن می توانید با مشاوران کلینیک بتن ایران در تماس باشید .
در تحقیقهای تاکنون انجام شده بر روی تیرهای بتن آرمه مشاهده شده وجود درز سرد بر ظرفیت باربری تیرها تأثیر گذاشته و آنها را با کاهش باربری مواجه می نماید، به طوریکه در درزهای اجرایی شیب دار بیشترین ظرفیت باربری مربوط به زاویه شیب کمتر نسبت به قائم بوده و درز سرد قائم نسبت به سایر درزها بر ظرفیت باربری تأثیر کمتری داشته و نیز کمترین ظرفیت باربری در زاویه 45 درجه شکل میگیرد. درز سرد بر مقاوم سازی سازه های بتنی تأثیر گذاشته و باعث کاهش آن میگردد به طوریکه مقاومت بتن تا زمان گیرش اولیه افزایش و بعد از آن رو به کاهش بوده که این موضوع به دلیل تغییر آب انداختگی و نیز اثر فعل و انفعالات شیمیایی تا زمان گیرش اولیه یا زمان هیدراسیون میباشد که در خصوص سه نوع بتن سخت شده، بتن سخت شده حاوی کندگیر کننده و بتن تازه این تحقیق صورت گرفت.
 در این مطالعه و تحقیق با شبیه سازی نمونه های بتنی تاثیر زاویه سطح درز سرد و تاخیر زمانی در مراحل بتن ریزی بر مقاومت بتن که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است، بررسی میشود و پرداختن به این موضوع هدف اصلی تحقیق حاضر است با توجه به آنچه بیان شد، در امر تحقیق صورت گرفته این سؤال اساسی مطرح می شود که چگونه وضعیت مناسب درز سرد را جهت جلوگیری از کاهش مقاومت بتن تعیین نمود؟ تحقیق حاضر بر اساس بررسی و تحقیق های آزمایشگاهی در جستجوی پاسخ سوال بیان شده است.

نتیجه گیری درزهای سرد اجرا

در این تحقیق به بررسی زاویه و زمان تشکیل درز سرد بر اساس ساخت قالبهای بتنی مکعبی و انجام آزمایشهای مقاومت فشاری بتن و کرنش شکست 28 روزه در محل درز سرد پرداخته شده است و ضمن تحلیل اطلاعات به دست آمده، نتایج حاصل از یافته ها ارائه می گردد نتایج حاصل از زاویه درز سرد نشان میدهد که افزایش مقاومت بتن برای زاویه درز سرد اجرا یا درزهای انبساطی کمتر از چهل و پنج درجه با شدت بالاتری نسبت به زوایای بیشتر از چهل و پنج درجه صورت می گیرد نظر به اینکه نتایج نشان داد که وضعیت درز سرد بر مقاومت بتن تاثیر دارد لذا لحاظ نمودن مناسب ترین زاویه درز و زمان تشکیل درز دو پارامتر اساسی در تعیین مقاومت مطلوب بتن بوده و با در نظر گرفتن این پارامترها در حین اجرا میتوان به وضعیت مناسب درز سرد دست یافت نتایج نشان داد که رابطه ای بین مقاومت بتن و زمانهای مختلف تشکیل درز سرد وجود داشته به طوریکه مقاومت بتن تا زمان گیرش اولیه افزایش و بعد از آن رو به کاهش است.
مبحث نهم طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
1- قطع بتن باید در محدوده یک سوم میانی دهانه تیرها و دال ها انجام گیرد.
2- اگر تیر فرعی به تیر اصلی متصل است. محل قطع بتن باید حداقل به اندازه دو برابر عرض تیر فرعی، از تیر فرعی فاصله داشته باشد.
3- در فونداسیون ها با استفاده از رابیتس محل قطع بتن بسته شود و قطع بتن به صورت قائم صورت گیرد.
4- محل قطع زبر و مضرس باشد(رابیتس این خاصیت را ایجاد می کند).
5- دوغاب اضافه از روی بتن قدیمی زدوده شود.
6- قبل از بتن ریزی جدید بتن قدیمی تا حد اشباع آب داده شود و سپس آب اضافی از روی آن خشک شود.

سایر مقالات
افزودنی آب بند کننده های کریستالی بتن چه ویژگی هایی دارد؟
افزودنی آب بند کننده های کریستالی بتن چه ویژگی هایی دارد؟

آب بند کننده کریستالی و فناوری کریستالی دارای ویژگی خود ترمیمی است . انواع افزودنی آب بند کننده های کریستالی بتن با ویژگی های مختلفی که دارد شامل مخلوطی از مواد سیمانی و مواد شیمیایی است که با آب موجود در بتن واکنش نشان می دهد و کریستال های غیر قابل حلی را تولید می کند . 


ادامه مطلب
آسیب دیدگی بتن در اثر فرسایش یا سایش و کاویتاسیون
آسیب دیدگی بتن در اثر فرسایش یا سایش و کاویتاسیون
سازه‌های بتنی که در نزدیکی آب‌های جاری با محتوای لای، ماسه، شن یا سنگ و یا آب‌های جاری با سرعت بالا قرار دارند، احتمال وقوع فرسایش در آن‌ها وجود دارد. هر چه اندازه‌ی ذرات بزرگ‌تر باشد، آسیب دیدگی شدت بیشتری به خود خواهد گرفت.
ادامه مطلب
شناخت افزودنی های شیمیایی بتن
شناخت افزودنی های شیمیایی بتن
افزودنی های بتن مواد شیمیایی ای هستند که در زمان مخلوط کردن یا در هنگام گیرش اولیه و یا پس از سخت شدن به بتن یا ملات اضافه می شوند تا خصوصیات آنرا تغییر دهند.
ادامه مطلب
همه آنچه که درباره پلی کربوکسیلات باید بدانید
همه آنچه که درباره پلی کربوکسیلات باید بدانید
پلی کربوکسیلات ها نسل سوم از روان کننده های بتن هستند که به عنوان یک فوق روان کننده در بتن به کار میروند. مهمترین تفاوت این روان کننده با روان کننده کاهنده آب مقدار کاهش آبی است که استفاده از این افزودنی ممکن می سازد.
ادامه مطلب