استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

در حال حاضر امتیازی برای این صفحه ثبت نشده است
امتیاز شما :

هر آنچه که باید در باره استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی بدانید

✔ 1- هدف و دامنه کاربرد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین معارف و الزامات افزودنی های مورد مصرف در دوغاب هایی است که برای تاندون های (کابل های کششی) پیش تنیده طبق استاندارد EN 447 مورد استفاده قرار می گیرد.
این استاندارد افزودنی هایی که در دوغاب مخلوط شده در کارگاه استفاده می شود را در بر می گیرد.
مقررات مبتنی بر استفاده از افزودنی دوغاب، بخشی از این استاندارد نیست؛ این مقررات در دامنه کاربرد استاندارد EN 447 قرار دارند.
یادآوری- در استاندارد افزودنی های دوغاب، کارگاه شامل کارخانه های قطعات بتنی پیش ساخته نیز می شود.

افزودنی های دوغاب _ کلینیک بتن ایران

✔ 2- مراجع الزامی استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آنها موردنظر است.
استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است :
2-1- استاندارد ملی ایران شماره 389، ویژگی های سیمان پرتلند
2-2- استاندارد ملی ایران شماره 390، سیمان – تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی با دستگاه نفوذپذیری 
هوا – روش های آزمون
2-3- استاندارد ملی ایران شماره 1692، سیمان های هیدرولیکی – روش های آزمون شیمیایی – اندازه گیری عناصر اصلی
2-4- استاندارد ملی ایران شماره 1- 2930، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب – قسمت 1: الزامات مشترک
2-5- استاندارد ملی ایران شماره 6-2930، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب – قسمت 6: نمونه برداری، کنترل و ارزیابی انطباق
2-6- استاندارد ملی ایران شماره 14748، آب اختلاط بتن
2-7- EN 445, Grout for prestressing tendons – Test methods

استاندارد افزودنی دوغاب _ کلینیک بتن ایران

✔ 3- اصطلاحات و تعاریف استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف به کاربرده شده در استاندارد ملی 1- 2930 اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می رود :
3-1- افزودنی های دوغاب
موادی که مشخصه های دوغاب ها را به منظور تزریق در مجراهای تاندون های پیش تنیده بهبود می دهد. این بهبود با اثرگذاری بر خصوصیاتی از دوغاب مانند سیالیت، انبساط، تغییر حجم و آب انداختگی به صورت منفرد یا ترکیبی انجام می شود.
3-2- افزودنی منبسط کننده ی دوغاب
افزودنی مورد مصرف در دوغاب، که به منظور اطمینان یافتن از این که حجم اولیه ی دوغاب مایع، بعد از سخت شدن کاهش نخواهد یافت استفاده می شود.
3-3- میزان مصرف منطبق
میزان مصرف ماده افزودنی، بر حسب درصد وزن سیمان، بیان شده توسط تولید کننده که الزامات این استاندارد را برآورده می کند. میزان مصرف منطبق در درون محدوده مصرف پیشنهادی قرار دارد.
3-4- محدوده مصرف پیشنهادی
مقادیر حدی مصرف، بر حسب درصد وزن سیمان، که تولید کننده بر مبنای تجربیات کارگاهی توصیه می کند.
یادآوری- استفاده از محدوده مصرف پیشنهادی، در انطباق داشتن با این استاندارد در کل محدوده، دلالت نمی کند. توصیه می شود آزمون های امتحانی با مصالحی که در کارگاه به کار برده می شود انجام شود تا محدوده ضروری که نتایج درخواستی را می دهد به دست آید (استاندارد EN446 را ببینید).
3-5- مخلوط آزمون
مخلوط تجویزی از سیمان، آب و افزودنی

✔ 4- ترکیب و آماده سازی مخلوط آزمون افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

4-1- مواد تشکیل دهنده
4-1-1- سیمان نوع یک، با رده های مقاومتی 425-1 یا 525-1 منطبق با استاندارد ملی 389، دارای مقدار C3A بین (7 تا 11) درصد وزنی که از تجزیه شیمیایی سیمان طبق استاندارد ملی 1692 محاسبه شده و سطح مخصوص بین cm2/g 3200 تا cm2/g 4000 که طبق استاندارد ملی 390 تعیین شده است.
4-1-2- آب، طبق استاندارد ملی 14748
4-1-3- افزودنی مورد آزمون در محدوده میزان مصرف منطبق.
4-2- نسبت آب به سیمان
نسبت آب به سیمان باید طوری تنظیم شود که سیالیت طبق بند 4-3 بوده و از 42/0 بیشتر نباشد.
4-3- سیالیت
سیالیت، به روش مخروط (قیف) طبق استاندارد EN 445 اندازه گیری شده و مقدار آن در دمای C˚(2±20)، بلافاصله بعد از اختلاط باید s(3±15) باشد.
4-4- اختلاط
اختلاط باید به صورت مکانیکی، با یک مخلوط کن برشی با سرعت بالا، برای دست یابی به یک دوغاب همگن انجام شود. هرگونه توصیه ی تولید کننده ی افزودنی راجع به ترتیب اختلاط باید پیگیری شود.

✔ 5- الزامات افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

5-1- الزامات عمومی
افزودنی های دوغاب باید با ردیف های 1 تا 8 و 10 جدول 1 استاندارد ملی 1- 2930 و نیز بند 5-2 مطابقت داشته باشند.
5-2- الزامات اختصاصی
مخلوط های آزمون باید با جدول 1 مطابقت داشته باشند.


جدول 1- الزامات افزودنی های دوغاب

ردیف خواص روش آزمون الزامات
1 سیالیت 30 دقیقه بعد از اختلاطالف استاندارد EN445 روش مخروط، حداکثر s25
2 مقاومت فشاریالف استاندارد EN445 مقاومت فشاری 28 روزه، حداقل MPa30
3 آب انداختگی پیوست الف در مدت h3، حداکثر 2 درصد مقدار اولیه
4 گستره ی تغییر حجم در 24 ساعت پیوست الف در صورتی که S تغییر حجم باشد، %5S%1-
هنگام آزمون افزودنی های منبسط کننده : %5S%0
الف- این الزامات متناظر با استاندارد EN 447 است.
 5-3- انتشار مواد خطرناک

در مورد مقدار انتشار مواد خطرناک ناشی از اجزای دوغاب سخت شده که برای سلامتی، بهداشت و محیط خطرناک هستند احتیاط های لازم به عمل آید.
یادآوری- در نبود الزامات ویژه برای موادی که برای سلامتی، بهداشت و محیط خطرناک هستند، پیوست ب را ببینید.

✔ 6- نمونه برداری استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

الزامات نمونه برداری در استاندارد ملی 6- 2930 آورده شده است.

✔ 7- کنترل انطباق استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

الزامات کنترل انطباق در استاندارد ملی 6-2930 آورده شده است. تواتر آزمون های کنترل تولید کارخانه ای در جدول 2 داده شده است.

جدول 2- حداقل تواتر آزمون ها برای کنترل تولید کارخانه ای

آزمون هاتواتر
یکنواختی، رنگB
چگالی نسبی (فقط برای مایعات)B
مقدار مواد خشکB
مقدار PH (فقط برای افزودنی های مایع)B
مقدار کلرید (cl-) الف4
مقاومت فشاری1
سالیتA
آب انداختگیA
تغییر حجمA
اعداد درج شده در این جدول، حداقل تعداد آزمون ها در سال و پخش شده براساس تولید است؛ اگر دفعات تولید کمتر است، تمامی بهرها باید آزمون شود.
A: متوسط تعداد آزمون ها برای هر 500 تن تولید یکبار و حداقل دو بار در سال است.
B: به طور متوسط برای هر پیمانه یکبار آزمون انجام شود.
الف- اگر مقدار کل کلرین با مقدار کلرید قابل حل در آب، تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، این تعداد آزمون ها باید انجام شود.
 
باد آوری- نیاز نیست که ترکیب موثر (آنالیز مادون قرمز) در برنامه کنترل تولید کارخانه ای باشد. این مورد در آزمون اولیه ی نوع قرار دارد.
 

✔ 8- ارزیابی انطباق افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

ارزیابی انطباق باید طبق استاندارد ملی 6-2930 انجام شود.

✔ 9- نشانه گذاری افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

نشانه گذاری افزودنی های دوغاب باید مشتمل بر الزامات بندهای 9-1، 9-2 و 9-3 باشد. 
یادآوری- نشانه گذاری می تواند علاوه بر زبان فارسی، به زبان (های) دیگر نیز انجام شود.
9-1- کلیات

وقتی که افزودنی های دوغاب در ظروف عرضه می شوند، نشانه گذاری بر روی ظروف باید به طور واضح همراه با اطلاعات مرتبط، انجام شود. هنگامی که این مواد به صورت فله در محل تحویل، عرضه می شوند اطلاعات مشابه باید به صورت مکتوب در زمان تحویل ارائه شود.
9-2- معرفی افزودنی ها
افزودنی های دوغاب باید با اطلاعات زیر مشخص شوند :
9-2-1- نام یا نشان تجاری تولید کننده؛
9-2-2- شماره این استاندارد ملی (4- 293)؛
9-2-3- نوع ماده افزودنی (افزودنی دوغاب، افزودنی منبسط کننده ی دوغاب)؛
9-2-4- درج نشان استاندارد و کد ده رقمی پروانه کاربرد علامت استاندارد، در صورت دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران.
9-3- اطلاعات تکمیلی
9-3-1- شماره پیمانه؛
9-3-2- خلاصه ای از الزامات نگهداری، شامل تمامی الزامات ویژه مرتبط با عمر نگهداری که باید به طور واضح درج شود، برای مثال: این افزودنی نباید بعد از «تاریخ مقرر» منطبق با استاندارد در نظر گرفته شود؛
9-3-3- دستورالعمل هایی برای یکنواخت سازی قبل از مصرف، در صورت نیاز؛
9-3-4- دستورالعمل هایی برای استفاده و هرگونه اقدام احتیاطی، ایمنی، ضروری برای مثال: سوزاننده، سمی یا خورنده؛
9-3-5- میزان مصرف منطبق بر محدوده ی مصرف پیشنهادی تولید کننده.
پیوست الف
(الزامی)
آزمون آب انداختگی و تغییر حجم
الف 1- اصول آزمون آب انداختگی و تغییر حجم
در این آزمون، آب انداختگی و تغییر حجم بر حسب درصد حجم اولیه ی دوغاب، بین شروع و انتهای آزمون اندازه گیری می شود. آب انداختگی در سه ساعت و تغییر حجم در 24 ساعت به عنوان نتیجه ای از جدایش یا انبساط دوغاب ارزیابی می شود.
الف 2- وسایل مورد نیاز برای آزمون آب انداختگی و تغییر حجم
یک استوانه ای شفاف با قطر داخلی mm(1±50) و ارتفاع تقریبی mm200.
الف 3- روش انجام آزمون آب انداختگی و تغییر حجم
استوانه را به طور عمودی روی سطحی که در معرض ضربه یا لرزش نباشد نگه دارید. آن را به طور کامل تا ارتفاع mm(5±180) پرکنید، سطح داخلی استوانه ی شفاف در قسمت بالای دوغاب را تمیز نگه دارید. ارتفاع ستون دوغاب h را با دقت اندازه بگیرید. به منظور جلوگیری از تبخیر، یک پوشش آزاد را بر روی قسمت بالای لوله قرار دهید (محکم بسته نشود).
بعد از سه ساعت، ارتفاع آب جمع شده روی دوغاب، h1، را اندازه بگیرید.
بعد از 24 ساعت، ارتفاع کل ستون دوغاب، h2، را اندازه بگیرید.

الف 4- بیان نتایج آزمون آب انداختگی و تغییر حجم

الف 4-1- آب انداختگی
آب انداختگی بعد از یک دوره ی 3 ساعته و برحسب درصد از رابطه زیر به دست می آید :
                                                     100 × h_1/h
که در آن h ارتفاع اولیه ی ستون دوغاب، برحسب میلی متر؛
h1 ارتفاع آب جمع شده روی دوغاب بعد از سه ساعت، بر حسب میلی متر است.
الف 4-2- تغییر حجم
تغییر حجم بعد از یک دوره ی 24 ساعته و برحسب درصد از رابطه زیر به دست می آید :
                                               100 ×  ( (  h_2  -h) )/h
که در آن h ارتفاع اولیه ی ستون دوغاب، برحسب میلی متر؛
h2 ارتفاع ستون دوغاب بعد از 24 ساعت، برحسب میلی متر است.

پیوست ب
(اطلاعاتی)
مقرراتی برای نشانه گذاری افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی

ب 1- فهرست بندهای آزمون مندرج در این استاندارد برای انواع افزودنی های دوغاب
انطباق با این استاندارد، سازگاری مشخصه های افزودنی های دوغاب درباره ی کاربردهای مورد نظر را استنباط می کند.
هشدار- دیگر الزامات و بخشنامه های ضروری، که بر سازگاری برای کاربرد(های) انتخابی اثر نمی گذارند، خارج از دامنه این استاندارد می تواند قابل کاربرد باشد.
یادآوری 1- علاوه بر هر یک از بندهای مشخص مربوط به مواد خطرناک موجود در این استاندارد، ممکن است الزامات دیگری برای محصولات خارج از دامنه ی کاریشان کاربرد داشته باشد (برای نمونه، مقررات حمل و نقل کالاها، قوانین ملی، آیین نامه ها و مقررات اداری)، به منظور برآورده ساختن مقررات مذکور، این الزامات نیز در هر زمان و هر جایی که کاربرد دارند، لازم است که برآورده شوند.
یادآوری 2- پایگاه داده های اطلاعات مقررات اروپایی، درباره مواد خطرناک در پایگاه اینترنتی EUROPA به نشانی (http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds) در دسترس است.
این پیوست شرایط افزودنی های دوغاب برای مصارف اشاره شده در جدول ب1 را برقرار ساخته و بندهای مرتبط قابل اجرا را نشان می دهد.

جدول ب -1 دامنه و بندهای مرتبط این استاندارد

 

فرآورده: افزودنی دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی
کاربرد(های) انتخابی: برای استفاده در دوغاب مورد مصرف برای تاندون های پیش تنیدگی

مشخصه های ضروریبندهای الزامات این استانداردتوضیحات
مقدار یون کلریدبند 4-1 و ردیف 8 جدول 1 استاندارد ملی 1-2930الزام شامل حد بالایی با بیش ترین مقدار اظهار شده است.
مقدار تیوسیاناتبندهای 5-1 و الف 2- استاندارد ملی
1-2930
الزام شامل بیش ترین مقدار اظهار شده است.
مقدار سولفیدبندهای 5-1 و الف 2- استاندارد ملی
 1-2930
الزام شامل بیش ترین مقدار اظهار شده است.
رفتار خوردگیردیف 10 جدول 1 استاندارد ملی
 1-2930
به تمامی افزودنی ها اعمال می شود.
الزامات با اطلاعاتی در مورد :
- تشکیل دهنده های پذیرفته شده؛
- تشکیل دهنده های اظهار شده؛
یا، هنگامی که آزمون شود، یک حد بالا و مقایسه با یک مقدار کنترلی است.
ممکن است باتوجه به مقررات محل استفاده، الزامات بیشتری وجود داشته باشد.
مواد خطرناکبند 4-3 و این پیوستالزامات به مقررات محل استفاده بستگی دارد.
دوامــدوام به دوغاب همراه با افزودنی ها بستگی دارد.
مقاومت فشاریجدول 1 (ردیف 2)الزامات شامل حدود پایینی دردوغاب آزمون (با افزودنی) است.
آب انداختگیجدول 1 (ردیف 3)الزامات شامل یک حد بالایی در مخلوط آزمون (با افزودنی) است.
روانی (سیالیت)جدول 1 (ردیف 1)الزامات شامل یک حد بالایی برای زمان جریان در دوغاب آزمون (با افزودنی) است.
گستره ی تغییر حجمجدول 1 (ردیف 4)الزامات شامل یک حد بالایی و یک حد پایینی در دوغاب آزمون (با افزودنی) است.

ب 2- تخصیص وظایف ارزیابی انطباق افزودنی های دوغاب

ارزیابی انطباق افزودنی های دوغاب باید طبق رویه های ارزیابی انطباق مشخص شده در جدول ب2 و سایر رویه های مرتبط انجام شود. 

جدول ب 2- تخصیص وظایف ارزیابی انطباق

وظایف مفاد بندهای قابل اعمال
وظایف
تولید کننده
کنترل تولید کارخانه پارامترهای مربوط به تمامی مشخصه های مرتبط مندرج در جدول 2 و جدول ب 1 بند 7 این استاندارد و بند 5-4 استاندارد ملی 6-2930
آزمون نوع اولیه تمامی مشخصه های مرتبط مندرج در جدول 2 و جدول ب1 بند 5-3 استاندارد ملی 6-2930
آزمون نمونه های برداشته شده در کارخانه تمامی مشخصه های مرتبط مندرج در جدول 2 و جدول ب1 بند 5-4 استاندارد ملی
 6-2930
وظایف سازمان
صدور
گواهی
گواهی
کنترل
تولید
کارخانه
برمبنای
بازرسی اولیه از کارخانه و کنترل تولید کارخانه پارامترهای مربوط به تمامی مشخصه های مرتبط مندرج در جدول 2 و جدول ب1 بندهای  5-4و 5-5 استاندارد ملی 6-2930
نظارت، ارزیابی و تایید مستمر کنترل تولید کارخانه پارامترهای مربوط به تمامی مشخصه های مرتبط مندرج در جدول 2 و جدول ب1 بند 7 این استاندارد و بند 5-5 استاندارد ملی 6-2930

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/09/30
سایر مقالات
ارتقا خواص مکانیکی رزین در گروت های اپوکسی
ارتقا خواص مکانیکی رزین در گروت های اپوکسی
اصطلاح اپوکسی به گروه یا خانواده ای از مواد شیمیایی گفته می شود که در آن ها یک اتم اکسیژن با دو اتم کربن دیگر که به نوعی به هم پیوند خورده اند، وجود د...
ادامه مطلب
زمینه های کاربرد ژئوتکستایل
زمینه های کاربرد ژئوتکستایل
ژئوتکستایل ها به طور کلی در توده خاک می توانند بوسیله توسعه نیروهای کششی نقش تقویت کنندگی داشته باشند. در واقع یک ژئوتکستایل استحکامی باعث تغییر واک...
ادامه مطلب
ساخت  و خصوصیات بتن مسلح به الیاف پلی پروپلین
ساخت و خصوصیات بتن مسلح به الیاف پلی پروپلین
الیاف پلی پروپیلن با اشکال مختلف و به طرق متفاوت در بتن آمیخته می شوند. الیاف می توانند به صورت الیاف قطعه قطعه شده کوتاه و مجزا(تک رشته یا نوار رشته...
ادامه مطلب

نظرات کاربران

به این صفحه امتیاز دهید
با تشکر امتیاز شما به این صفحه می باشد