میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی چیست

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/10/04

مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده الیاف دار با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی 

1- هدف و دامنه کاربرد میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای ارزیابی مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف به عنوان عناصر تقویت کننده مورد استفاده در بتن است. مقاومت قلیایی توسط قرار دادن میله های پلیمری تقویت شده با الیاف در محیط قلیایی آبی، با یا بدون تنش کششی مداوم و سپس آزمون آنها تا شکست در کشش طبق استاندارد بند 2-9 اندازه گیری می شود. این استاندارد سه روش انجام شده در درجه حرارت نسبتاً بالا، C˚60، را ارائه می دهد که برای هر کدام شرایط بارگذاری متفاوتی تعریف شده است. همچنین این استاندارد برای استفاده در قطعات خطی پلیمری تقویت شده با الیاف تقویت کننده که از شبکه تقویت کننده دوبعدی یا سه بعدی بریده شده اند، به کار می رود.
این استاندارد با تعیین داده های مقاومت قلیایی برای تعیین ویژگی های مواد، تحقیق و توسعه، تضمین کیفیت و طراحی ساختاری و تحلیلی به کار می رود. بسته به روش آزمون نتایج آزمون اولیه، تغییر وزن و حفظ ظرفیت کششی آزمون هستند که عوامل مهم در استفاده از میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی در نظر گرفته می شوند. روش های A و B آزمونها را با جایگزینی محیط آبی قلیایی با آب موجود در بتن به عنوان آب بین حفره ای تسریع می کنند. روش C را می توان برای تشریع در اثر نتیجه روش B به کار برد.
روش الف مناسب برای غربالگری سریع میله های پلیمری تقویت شده با الیاف از نظر مقاومت قلیایی مناسب است.
روش B برای مشخص کردن مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف تحت بارگذاری مداوم مکانیکی در یک محیط قلیایی آبی استاندارد که به عنوان آب بین حفره ای بتن در نظر گرفته شده، مناسب است.
روش C برای مشخص کردن مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف تحت بارگذاری مداوم مکانیکی در بتن سیمان پرتلند مناسب است.
هشدار- این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده محدودیت های اجرایی آن را مشخص کند.

2- مراجع الزامی میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجا داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات، جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شوند.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن، مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:
2-1- استاندارد ملی ایران شماره 8129 سال 1382، بتن – ساخت نمونه های استوانه ای و منشور آزمایشی به منظور تعیین مقاومت و چگالی بتن پیش آکنده در آزمایشگاه بتن آیین کار 
2-2- A 615/A 615M, Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.
2-2- C 496/C 496M, Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.
2-3- C 511, Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and Water Strage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes.
2-4- C1260, Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method).
2-4- C1260, Test Method for Potential Alkali Reactivity of aggregates (Mortar-Bar Method).
2-5- C1293, Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali – Silica Reaction.
2-6- D 618, Practice for Conditioning Plastics for Testing.
2-7- D 883, Terminology Relating to Plastics.
2-8- D 3878, Terminology for Composite Materials.
2-9- D7205/D7205M, Test Method for Tensile Properties of Fi- ber Reinforced Polymer Matrix Composite Bars.
2-10- E 4, Practices for Force Verification of Testing Machines.
2-11- E 6, Terminology Relating to Methods of Mechanical Testing.
2-12- E 70, Test Method for pH of Aqueous solutions With the Glass Electrode.
2-13- E 456, Terminology Relating to Quality and Statistics.

تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

3- اصطلاحات و تعاریف، نمادها و یکاها در میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

3-1- در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ذکر شده در استانداردهای بتن 2-7، بند 2-8 و 
بند 2-13 اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می رود :
3-1-1- میله
یک عنصر خطی، اغلب با سطحی موجی یا پوششی از ذرات بهم چسبیده، که قفل شدن مکانیکی داخلی بین بتن و میله را بیشتر می کند.
3-1-2- مساحت اسمی مقطع عرضی
اندازه مساحت مقطع عرضی میله که حداقل بر روی یک طول مشخص که برای محاسبه تنش استفاده  می شود، تعیین شده باشد.
3-1-3- طول معرف
حداقل طول یک میله که دارای یک الگوی هندسی تکراری است و انتها به انتها قرار گرفته و دوباره تولید یک الگوی هندسی از یک میله پیوسته می کند (به طور معمول در میله های دارای سطح موجی برای قفل شدگی بهتر با بتن استفاده می شود).
3-1-4- مساحت استاندارد مقطع عرضی
مساحت مقطع عرضی یک میله فولادی تقویت کننده بتن که در جدول 1 استاندارد بند 2-2 ذکر شده است.

3-1-5- سطح موجی
اختلاف در مساحت، جهت گیری یا شکل سطح مقطع یک میله در سراسر طول آن که برای بهبود قفل شدگی مکانیکی میان میله و بتن در نظر گرفته شده است. سطح موجی می تواند از فرآیندهای متفاوتی از جمله دندانه گذاری، افزودن مواد خارجی و پیچش ایجاد شود.
3-1-6- آزمونه مجازی
یک قطعه میله کوتاه که در شرایط محیطی مشابه با آزمونه کشش قرار گرفته و برای اندازه گیری های خطی تغییر جرم در روش A استفاده می شود.
3-2- نمادها
Ftu0 ظرفیت کشش قبل از آماده سازی (اما بعد از آماده سازی اولیه)، طبق روش ذکر شده در استاندارد 
بند 2-9.
Ftu1 ظرفیت کشش بعد از آماده سازی قبل روش ذکر شده در استاندارد بند 2-9.
Ret حفظ ظرفیت کشش در مقایسه با اندازه گیری های خطی طبق استاندارد بند 2-9 که به عنوان درصد بیان می شود.
W0 وزن آزمونه مجازی قبل از آماده سازی.
W1A وزن آزمونه مجازی بعد از آماده سازی نهایی. 
W1B وزن آزمون مجازی قبل از آماده سازی نهایی.

تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی


4- خلاصه روش آزمون میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

4-1- این استاندارد الزامات تعیین مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف تحت شرایط آزمایشگاهی را ارایه می دهد. متغیرهای اصلی مورد استفاده در آزمون های آزمایشگاهی، ماهیت و غلظت محلول های قلیایی و سطح نیروی مداوم است. سه روش برای رسیدن به اهداف آزمون در دسترس است.
4-1-1- روش A برای آزمون مقاومت قلیایی آزمونه های پلیمری تقویت شده با الیاف بدون اعمال بار کشش طراحی شده است. چهار سری آزمونه در محلول قلیایی بدون نیروی کشش غوطه ور می شوند. هر سری آزمونه برای یک دوره متفاوت زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه یا شش ماهه غوطه ور می شود. پس از زمان های لازم برای شایسته سازی، یک سری آزمونه را از محلول قلیایی خارج نموده و آزمون کشش انجام می شود. عوامل کنترل آزمون، مقدار pH و دمای محلول قلیایی و زمان غوطه وری هستند. همچنین روش A افزایش یا کاهش جرم آزمونه ها را با استفاده از آزمونه مجازی تعیین می کند.
4-1-2- روش B برای آزمون مقاومت قلیایی آزمونه های پلیمری تقویت شده با الیاف با اعمال بار کشش مداوم طراحی شده است. چهار سری آزمونه در محلول قلیایی تحت یک نیروی کشش مداوم غوطه ور 
می شوند. هر سری آزمونه برای یک دوره متفاوت زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه یا شش ماهه غوطه ور می شود. پس از زمان های لازم برای آماده سازی، یک سری آزمونه را از محلول قلیایی خارج نموده و آزمون کشش انجام می شود. عوامل کنترل آزمون سطح نیروی مداوم، مقدار pH و زمان غوطه وری هستند.
4-1-3- روش C برای آزمون مقاومت قلیایی آزمونه های پلیمری تقویت شده با الیاف قرار داده شده در یک بتن مرطوب تحت بار کشش مداوم طراحی شده است. چهار سری آزمونه داخل بتن مرطوب جاسازی شده و تحت نیروی کشش مداوم نگهداری می شوند. هر سری آزمونه برای یک دوره متفاوت زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه یا شش ماهه آماده سازی می شود. پس از زمان های لازم برای آماده سازی، یک سری آزمونه را از شرایط محیطی خارج نموده و آزمون کشش انجام می شود. عوامل کنترل آزمون، سطح نیروی مداوم، مقدار pH و زمان قرار گرفتن در بتن مرطوب هستند.
4-2- سطح نیروی بارگذاری مداوم (برای روش های B و C) به عنوان بخشی از روش آزمون مشخص نشده است. اگر شرایط بارگذاری شناخته نشده است، تنش کششی مداوم در میله های پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه باید با یک کشش اولیه معادل 2000 میکرواسترین (کشش ریز) تنظیم شود. سطح تنش مداوم باید گزارش شود.

5- تداخل ها در میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

5-1- شرایط آزمون، کاهش گرمای رطوبت دار مواد پلیمری تقویت شده با الیاف کامپوزیتی به شدت وابسته به شرایط محیطی از جمله دما، رطوبت و مواد شیمیایی است. میله های پلیمری تقویت شده با الیاف باید تحت شرایط کنترل و پایش مستمر آماده سازی شوند. برای میله های آماده سازی شده در محلول های آبی، در شرایط آماده سازی محلول تغییرات زمانی بالا ممکن است منجر به تبخیر محلول شود. اگر لازم باشد، کمیت محلول باید توسط اضافه کردن هیدروکسید و سطح pH توسط اضافه کردن آب حفظ شود.
5-2- تداخل های اضافی در ارتباط با اجرای آزمون کشش را می توان در استاندارد بند 2-9 مشاهده کرد.

6- وسایل مورد نیاز برای تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

6-1- ترازو، برای روش A، یک ترازوی تحلیلی با دقت mg10/0 برای آزمونه های مجازی با وزن g50 یا کمتر، و با دقت mg1 برای آزمونه های مجازی با وزن بیشتر از g50 است.
6-2- برای روش های B و C، یک وسیله بارگذاری مداوم با ظرفیت اعمال و حفظ نیرو به آزمونه با دقت %1± نیروی ثابت مطلوب لازم است.
6-3- وسایل آزمون، وسایل آزمون کشش با ظرفیت بالاتر از ظرفیت کشش آزمونه و واسنجی شده طبق استاندارد بند 2-10 هستند.
6-4- مهارها، مهارها باید طبق استاندارد بند 2-9 باشند.
6-5- برای روش های A و B، وسیله اندازه گیری pH محلول های آبی طبق استاندارد بند 2-12 لازم است.
6-6- اتاقک محیطی آزمون، یک اتاقک آزمون در شرایط محیطی قادر به نگهداری دمای نسبی لازم با دقت C˚3± است. علاوه بر این، باید قادر به نگهداری شرایط محیطی همانند قرار گرفتن در معرض مایعات انجام آزمون باشد.
یادآوری- برای روش A و B استفاده از یک حمام با دمای کنترل شده برای اتاقک شرایط محیطی قابل قبول است.

7- آزمونه ها در تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

7-1- آزمونه های میله پلیمری تقویت شده با الیاف باید نماینده تعداد زیاد یا توده ای که آزمون می شود، باشند. در اصل آزمونه ها نباید در معرض فرآوری بیش از فرآوری ساخت قرار گیرند. برای میله های پلیمری تقویت شده با الیاف یک شبکه، آزمونه های خطی می توانند توسط برش زدن خارج از ماده غیر اصلی به گونه ای که تاثیری در عملکرد بخش آزمون نداشته باشد، آماده شوند.
در هنگام نمونه برداری و آماده سازی آزمونه ها از همه تغییر شکل ها، گرما دادن، قرار گرفتن در معرض محیط بیرون با نور فرابنفش و سایر شرایطی که می تواند باعث تغییر در ویژگی های مواد آزمونه شوند باید اجتناب شود.
7-3- طول آزمونه ها باید طبق جدول الف-1 استاندارد بند 2-9 باشد.
7-4- مساحت مقطع عرضی آزمونه باید طبق هر دو روش توصیف شده در استاندارد بند 2-9، مساحت اسمی و مساحت استاندارد، باشد.
7-5- تعداد آزمونه در هر سری آزمونه برای آزمون آماده سازی اولیه و آماده سازی نهایی نباید کمتر از پنج آزمونه باشد. هر آزمونه باید به وضوح نشانه گذاری شود.
7-6- انتهای میله ها و انتهای عناصر متقاطع شبکه را با چسب اپوکسی با دمای عمل آوری دمای اتاق بپوشانید تا از نفوذ محلول در این برش ها جلوگیری کند. این شرایط را به آزمونه های مجازی اندازه گیری تغییرات وزنی نیز اعمال کنید.
7-7- تعداد آزمونه در هر سری آزمونه برای آزمون آماده سازی اولیه و آماده سازی نهایی نباید کمتر از پنج آزمونه باشد. هر آزمونه باید به وضوح نشانه گذاری شود.
7-8- محلول قلیایی در روش A و B باید نماینده ای از ترکیب آب بین حفره ای داخل بتن سیمان پرتلند باشد. ترکیب پیشنهادی محلول قلیایی شامل g5/118 از Ca(OH)2، g9/0 از NaOH و g2/4 از KOH در یک لیتر آب است. محلول باید طبق استاندارد بند 2/12 دارای pH اولیه اندازه گیری شده 6/12 تا 0/13 باشد. محلول قلیایی باید قبل و هنگام آزمون پوشیده شود تا از واکنش با CO2 هوا و تبخیر جلوگیری شود.

8- واسنجی در تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

دقت همه وسایل اندازه گیری باید در زمان استفاده از دستگاه ها گواهی نامه واسنجی داشته باشد.

9- آماده سازی تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

9-1- آماده سازی اولیه همه آزمونه ها، همه آزمونه ها از جمله آنهایی که برای اندازه گیری های خطی هستند و آزمونه های مجازی برای اندازه گیری تغییرات وزنی باید طبق روش B استاندارد بند 2-6 آماده سازی اولیه شوند. برای روش A آزمونه های مجازی باید قبل از آماده سازی اولیه وزن شوند.
9-2- آزمونه ها برای روش A باید در محلول قلیایی در دمای C˚(3±60) برای دوره های زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه غوطه ور می شود، مگر این که دوره طولانی تری مشخص شده باشد. بعد از زمان اختصاص داده شده، آزمونه ها باید از محلول قلیایی خارج و با آب شسته شوند.
9-3- آزمونه برای روش B باید در مهاربندی وسیله آزمون در هر دو انتها طبق پیوست الف استاندارد بند 2-9 نصب شوند. بخش مورد آزمون در آزمونه باید در محلول قلیایی داخل اتاقک محیطی یا قفسه نگهدارنده محلول ها و دارای دمای C˚(3±60) غوطه ور شود. آزمونه باید در ثابت کننده بارگذاری نگه داشته شود تا در معرض نیروی کششی مداوم برای دوره های زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه یا شش ماهه قرار گیرد مگر اینکه دوره طولانی تری مشخص شده باشد. بعد از زمان اختصاص داده شده، بارگذاری متوقف و آزمونه ها باید از محلول قلیایی خارج و با آب شسته شوند.
9-4- آزمونه ها برای روش C باید توسط جادادن بخش آزمون آزمونه ها در یک استوانه بتنی مرطوب، همان طور که در شکل 1 نشان داده شده، آماده سازی می شود. استوانه ها باید دارای حداقل قطر mm150 بوده و دارای قطر حداقل mm62 برای تهیه یک پوشش واضح از سطح بتن به سطح میله باشد. طول استوانه باید حداقل mm200 بوده، اما نباید کمتر از 15 برابر قطر میله پلیمری تقویت شده با الیاف باشد. برای میله های پلیمری تقویت شده با الیاف به صورت دو رشته به هم پیچیده، طول استوانه نیز باید بزرگتر از گام تار باشد.

مقاومت قلیایی میله های پلیمری _ کلینیک بتن ایران

9-4-1- آزمونه ها باید برای 28 روز در آب در دمای اتاق عمل آوری 1 شوند. مهارها باید در دو انتهای آزمونه طبق پیوست الف استاندارد بند 2-9 نصب شوند. مهارها می توانند قبل یا بعد از عمل آوری آزمونه ها نصب شوند. آزمونه ها سپس در ثابت کننده آزمون قرار گرفته به طوری که نیروی کشش مداوم بتواند برای دوره های زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه یا شش ماهه اعمال شود مگر اینکه دوره طولانی تری مشخص شده باشد. استوانه بتنی باید مرطوب و داخل قفسه محیطی دارای دمای C˚(3±60) در هنگام آماده سازی نگه داشته شوند. بعد از زمان اختصاص داده شده، بارگذاری متوقف و آزمونه ها باید از شرایط محیطی خارج شوند.
یادآوری 1- برای روش C لازم نیست هنگام آماده سازی رطوبت کنترل شده به طور مداوم مراقبت شود. پیشنهاد می شود از اتاقک هوا یا گرم خانه با یک ظرف روباز آب که به صورت دوره ای پر می شود، استفاده  شود. هدف این است که بتن در رطوبت متعادل باقی مانده به طوری که آب بین حفره ای بتن حفظ شود.
یادآوری 2- مهارها همان طور که در پیوست الف استاندارد بند 2-9 توصیه شده، ممکن است برای اتصال در انتهای میله ها با مواد پلیمری یا گروت سیمانی باشند. توجه داشته باشید که معمولاً 72 ساعت زمان لازم است تا گروت عمل آوری شوند. اگر از یک مهار گروت دار استفاده می شود، مهار باید قبل از آماده سازی به آزمونه متصل شوند.
9-4-2- اختلاط بتن، طرح اختلاط بتن باید استاندارد با ترکیب و قلیاییت تنظیم شده طبق بخش
 7 استاندارد بند 2-6 باشد. سنگ دانه های مورد استفاده در بتن باید طبق استاندارد بند 2-5 برای واکنش قلیایی الک شده باشند و بیشتر از %1/0 در 14 روز انبساط نشان ندهند. طرح اختلاط بتن باید مطابق 
بخش های قابل اجرای استاندارد بند 2-1 تقسیم بندی و مختلط شود و روش عمل آوری آن باید طبق استاندارد بند 2-4 باشد.
9-4-2- حذف استوانه بتنی، بخش بتنی احاطه کننده آزمونه های روش C باید قبل از آماده سازی اولیه حذف شود. توصیه می شود از شکافنده ابزار آزمون کشش طبق استاندارد بند 2-3 برای شکافتن بتن و حذف آن از میله پلیمری تقویت شده با الیاف استفاده شود.
9-5- آماده سازی نهایی، قبل از انجام آزمون کشش همه آزمونه ها باید طبق روش B در استاندارد 
بند 2-7 آماده سازی نهایی شوند.

10- روش انجام آزمون تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

10-1- مساحت مقطع عرضی میله را طبق استاندارد بند 2-9 تعیین کنید. مساحت مقطع عرضی اسمی و استاندارد می توانند استفاده شوند. روش به دست آوردن مساحت مقطع عرضی باید گزارش شود.
10-2- مقاومت کششی آماده سازی اولیه میله ها را طبق استاندارد بند 2-9 با استفاده از آزمونه های آماده سازی شده اولیه همان طور که در بند 9-1 توصیف شده، تعیین کنید.
10-3- برای روش A و B مقدار pH محلول قلیایی باید در ابتدای دوره آماده سازی اندازه گیری و به صورت یک رقم اعشار ثبت شود. هنگام غوطه وری آزمونه ها، مقدار pH محلول قلیایی باید حداقل هر پنج روز پایش و تنظیم شود و اگر لازم باشد، در هنگام دوره آماده سازی، pH در محدوده pH(6/12 تا 0/13) حفظ شود. با افزایش pH، به محلول متناسب با نسبت های اولیه محلول در بند 7-8 هیدروکسید اضافه و با کاهش pH آب اضافه نمایید.
10-4- سطوح خارجی آزمونه باید قبل و بعد از آزمون مقاومت قلیایی برای مقایسه رنگ، شرایط سطح و تغییر شکل مورد بررسی قرار گیرند. به صورت انتخابی آزمونه ها می توانند برش خورده و صاف کاری شوند و شرایط مقطع عرضی آزمونه با میکروسکوپ مورد بررسی قرار گیرد.
10-5- آزمون تغییر وزن آزمونه ها برای روش A، آزمون های تغییر وزن باید بر روی آزمونه های مجازی بریده شده از مواد کاملاً یکسان که قرار است مورد بررسی و آزمون قرار گیرند، انجام شود. آزمونه های مجازی باید با ضریب صحیحی از طول معرف باید وزن شود و سپس مطابق استاندارد بند 2-7 در گرم خانه خشک شده و دوباره به عنوان وزن اولیه (W0) وزن شود. پس از غوطه وری در زمان هایی که در قبل توصیف شد، آزمونه مجازی باید از محلول قلیایی بیرون آورده شده و با دقت با آب شسته و با یک دستمال کاغذی خشک و سپس دوباره وزن شود (این وزن به عنوان WIB معرفی شده است). در انتها، آزمونه های مجازی باید در طول آماده سازی نهایی با آزمونه های تنش طبق بند 9-5 باشند و سپس دوباره وزن شوند (این وزن به عنوان W1A معرفی شده است).
10-6- آزمون حفظ ظرفیت کشش آزمونه ها برای روش های A، B و C، آزمونه ها باید در طول 24 ساعت بعد از خروج از محیط آماده سازی نهایی، برای کشش تا شکست، آزمون شوند. روش آزمون کشش باید طبق استاندارد بند 2-9 باشد.

11- محاسبات تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

11-1- برای روش A تغییرات وزن میله های پلیمری تقویت شده با الیاف باید طبق معادله شماره 1 و معادله شماره 2 محاسبه شود:

تعیین مقاومت قلیایی میله های پلیمری _ کلینیک بتن ایران

که در آنها:
W1A .زن آزمونه بعد از غوطه وری در زمان توصیف شده 1 و بعد از تعادل بعدی، برحسب g؛
W0 وزن اولیه آزمونه قبل از غوطه وری، برحسب g است.
11-2- ویژگی های مواد میله های پلیمری تقویت شده با الیاف باید فقط برای این آزمونه ها متحمل شکست در بخش آزمون در نظر گرفته شود. در مواردی که شکست کششی یا شکاف در بخش مهاربندی اتفاق می افتد، داده ها باید نادیده گرفته شوند و در مجموع آزمون ها باید در شرایط یکسان با شکست آزمونه انجام شوند. حفظ ظرفیت کششی برای آزمونه ها باید طبق معادله 3 با دقت دو رقم اعشار محاسبه شود:
تعیین مقاومت قلیایی میله های پلیمری _ کلینیک بتن ایران

که در آن:
Ret حفظ ظرفیت کشش، برحسب %؛
Ftu! ظرفیت کشش قبل از آماده سازی، بر حسب N؛
Ftu0 ظرفیت کشش بعد از آماده سازی، بر حسب N است.
11-3- آمار، برای هر سری آزمون مقدار میانگین، انحراف از معیار و ضریب همبستگی (برحسب %) برای حفظ ظرفیت کشش را محاسبه کنید
تعیین مقاومت قلیایی میله های پلیمری _ کلینیک بتن ایران

که در آنها:
x ̅ میانگین نمونه؛
Sn-1 انحراف از معیار نمونه؛
CV ضریب همبستگی بر حسب %؛
n تعداد آزمونه ها؛
Xi اهداف اندازه گیری شده یا به دست آمده است.

12- گزارش آزمون تعیین مقاومت میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:
12-1- ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛
12-2- موارد معمول:
12-2-1- نام تجاری، شکل و داده های تولید کننده اگر در دسترس باشد و تعداد آزمون های تولید شده؛
12-2-2- تولید کننده سامانه الیاف و توصیف سامانه نسبت، نسبت حجمی الیاف، تولید کننده سامانه چسب و توصیف سامانه؛
12-2-3- تعدا یا علائم شناسایی آزمونه ها و آزمونه های مجازی (اگر استفاده شده اند)؛
12-2-4- طرح، قطر و مساحت مقطع عرضی، روش تعیین مساحت مقطع عرضی (مساحت استاندارد یا مساحت اسمی)؛
12-2-5- داده های شروع و پایان غوطه وری برای هر میله؛
12-3- داده های وابسته به محلول قلیایی غوطه وری:
12-3-1- ترکیب محلول قلیایی، pH، دما، دوره غوطه وری و زمان؛
12-3-2- سطح نیروی مداوم، فاصله زمانی و روش پایش و تنظیم محلول، pH محلول در هر فاصله پایش؛
12-3-3- ثبت مشاهدات سطوح خارجی، گزارش اختیاری بررسی میکروسکوپی؛
12-3-4- برای آزمونه های مجازی (فقط روش A) وزن در هر فاصله زمانی (به عنوان دریافت شده از آماده سازی اولیه، آماده سازی نهایی، قبل از آماده سازی نهایی و بعد از آماده سازی نهایی). گزارش نتایج برای هر آزمونه مجازی و برای میانگین آزمونه های آزمون شده در یک دوره زمانی؛
12-3-5- رسم درصد تغییرات وزنی در مقابل زمان، که توسط معادله شماره 1 و معادله شماره 2 محاسبه شده؛
12-4- داده های وابسته به انجام آزمون کشش:
12-4-1- دمای آزمون و بارگذاری؛
12-4-2- ظرفیت های کششی برای غوطه وری و آزمونه های غوطه وری اولیه در فواصل زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه یا شش ماهه با مقدار میانگین و انحراف از معیار ظرفیت های کشش و مقاومت کششی؛
12-4-3- مدول الاستیسیته و مقدار میانگین به ترتیب برای همه آزمونه های غوطه وری و غیر غوطه وری؛
12-4-4- تنش نهایی برای همه آزمونه های غوطه وری و غیر غوطه وری و میانگین تنش نهایی؛
12-4-5- حفظ ظرفیت کششی؛
12-4-6- منحنی های تنش – کشش برای همه آزمونه های غوطه وری و غیر غوطه وری؛
12-4-7- رسم حفظ ظرفیت کششی در مقابل زمان آزمون.

13- دقت و اریبی در آزمون میله های پلیمری الیاف دار با زمینه کامپوزیتی

13-1- دقت، داده های لازم برای توسعه دقت در این روش آزمون در دسترس نیستند. دقت به عنوان درجه ای از توافق متقابل بین اندازه گیری های منفرد که نمی تواند تخمین زده شود، تعریف می شود زیرا مقدار داده ها کافی نیست.
13-2- اریبی، اریبی را نمی توان برای این روش آزمون تعیین کرد و مرجع قابل قبولی برای ارجاع استاندارد وجود ندارد.

سایر مقالات
استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی
استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی
تعیین معارف و الزامات افزودنی های مورد مصرف در دوغاب از اهداف استاندارد افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی است. این استاندارد افزودنی هایی ...
ادامه مطلب
شرایط و استاندارد های نمونه گیری از بتن
شرایط و استاندارد های نمونه گیری از بتن
برای اندازه گیری مقاومت فشاری بتن، نمونه هایی از آن تهیه و تا عمر معین درآزمایشگاه نگهداری می شود روند کسب مقاومت بتن تحت تاثیر دو عامل است: 1- زمان ...
ادامه مطلب
گزارش تصویری از ترمیم اصولی بتن
گزارش تصویری از ترمیم اصولی بتن
نمونه ای از نحوه ی ترمیم بتن را مشاهده کنید:...
ادامه مطلب
آشنایی با ابر روان کننده MTOBUILD D10 محصول کلینیک بتن ایران
آشنایی با ابر روان کننده MTOBUILD D10 محصول کلینیک بتن ایران
MTOBUILD D10 ابر روان کننده MTOBUILD D10 MTOBUILD D10 ماده ایست تخصصی برپایه پلی کربوکسیلیک ...
ادامه مطلب