کنترل و تضمین کیفیت قطعه بتنی و کنترل کیفی بتن

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/06
• کنترل و تضمین کیفیت قطعه بتنی یا سازه

کنترل و تضمین کیفیت قطعه بتنی یا سازه شامل مراحل زیر است که در این جا بتن یکی از اجزاء تلقی می شود.

-کنترل کیفی قالب و قالب بندی

- کنترل کیفی میلگرد و میلگردگذاری

-کنترل کیفی بتن ریخته شده و سخت شده در قالب

-کنترل بکارگیری روش های استاندارد و آیین نامه ها در مراحل اجرایی

- آزمایش روی قطعه یا سازه بتنی (روش بارگذاری یا تحلیلی)

• کنترل کیفی بتن

کنترل کیفی بتن به عنوان محصول تولیدی در دو مرحله انجام می‌شود.

مرحله 1- کنترل کیفی بتن تازه (خمیری)

مرحله 2- کنترل کیفی بتن سخت شده            
سایر مقالات
کنکاشی پیرامون گروت ها
کنکاشی پیرامون گروت ها
خصوصیات آب انداختگی گروت این انتظار می رود که به علت ته نشینی سیمان های معلق در آب ، جدایی در گروت رخ دهد . 
ادامه مطلب
کیورینگ ( عمل آوری ) بتن چیست
کیورینگ ( عمل آوری ) بتن چیست

کیورینگ، کیورینگ بتن یا عمل آوری بتن به منظور حفظ رطوبت و دمای مناسب بتن به روش های مختلفی و برای سازه های متفاوت انجام می شود . کیورینگ بتن با اهداف متفاوت و طی مدت زمان مختلف و مربوط به کیورینگ بتن انجام می شود . 


ادامه مطلب
تغییر شکل روسازی بتنی
تغییر شکل روسازی بتنی

دالهای بتنی ممکن است تحت فشار رو به بالا قرار گیرند یا در محل درز عرضی شکسته شوند. این حالت در نتیجه انبساط بتن روی می دهد، زمانی که مصالح تراکم ناپذیر (ماسه و غیره) به درزهایی که بصورت ضعیفی آببندی شده اند نفوذ می کنند. در این حالت، هیچ فضایی برای امکان انبساط دال وجود ندارد. این نقص در روسازی های قدیمی تر و دارای فاصله زیاد بین درزها بیشتر متداول می باشد. برای رفع این نقیصه می توان درزهای کاهش دهنده فشار تعبیه نمود و محلهای بالا آمده را باید وصله نمود یا مجدداً اجرا کرد.

ادامه مطلب