کیورینگ بتن

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/07/17

جنوب کشور ، یک کانال زهکشی بتنی در حال ساخت است ، با توجه به دوری منابع آب چه محصولی ضروری است؟

سرکارخانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

بهترین محصول پیشنهادی کیورینگ بتن با کد MTOCURE D550 است

ویژگی ها

فیلم مانندی که روی سطح خارجی بتن ایجاد می کند مانع تبخیر سریع آب می شود و امکان می دهد تا گیرش بتن سیر طبیعی و مطلوب خود را حفظ کند.
کاربرد کیورینگ بتن برای به عمل آوردن بتن، برتری های فنی و صرفه جویی هایی زیر را تامین می کند :
خطرات ترک خوردگی و پوسته شدن بتن را برطرف می کند.
انقباض ناشی از خشک شدن بتن را به حداقل کاهش می دهد.
استفاده از وسایل پوششی و مراقبت و نگهداری مستمر بتن را غیر ضروری می سازد و از نیروی انسانی صرفه جویی به عمل می آورد.
هیچ گونه اثر سوئی روی سطح یا رنگ بتن برجای نمی گذارد.

دیگر سوالات متداول
سرکار خانم مهندس غفاری (کارشناس فروش کلینیک بتن ایران)به این سوال پاسخ داده اند:

سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است: