کاشت بولت و آرماتور در بتن

کاشت بولت در تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد