تاثیر حرارت و آلودگی روغنی در اجرای کف پوش اپوکسی

آلودگی سطح زیر کار کفپوش های اپوکسی دوام کف پوش ها را پایین می آورد و شاهد بروز همچنین مشکلاتی برای کفپوش ها خواهیم بود.