اجرای نا صحیح سازه بتنی

تصاویر اجرای ناصحیح اتصالات تیر های بتنی در سازه که نیاز به استفاده از ترمیم کننده های بتن و گاه مقاوم سازی توسط نیروهای مجرب توصیه می شود...