کفسازی بتنی و اپوکسی سالن کارخانه کاله تهران

گزارش تصویری از فاز اول انجام کفسازی کارخانه کاله تهران توسط کلینیک بتن ایران