اجرای کفپوش اپوکسی

تصاویری از اجرای کفپوش اپوکسی توسط تیم اجرای کفپوش های رزینی و ریزشی اپوکسی و پلی یورتان و کفپوش های آنتی استاتیک(کونداکتیو)کلینیک بتن ایران.