اجرای پوشش ضد اسید مخازن بتنی

این تصاویر مربوط به اجرای پروژه ترمیم و آب بندی و اجرای پوشش ضد اسید بر روی سازه ی بتنی مخزن خنثی سازی واحد ABS & RUBBER پتروشیمی جم واقع در منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه می باشد.