هیدروتست مخازن بتنی ضد اسید و تصفیه خانه ها

این تصاویر مربوط به پتروشیمی واقع در منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه می باشد که با اتمام عملیات ،همانطور که در تصاویر می بینید هیدروتست انجام گردیده است.