کفپوش اپوکسی و پلی یورتان آزمایشگاه و بهداشتی

اجرای کفپوش پلی یورتان،اپوکسی و آنتی استاتیک بیمارستانی توسط تیم تخصصی کلینیک بتن ایران.