اجرای کفپوش اپوکسی و دیوار پوش اپوکسی بیمارستانی(آلبوم2)

این تصاویر مربوط به پروژه کفسازی و دیوار پوش بیمارستان به وسیله پوشش های رزینی پلی یورتان و اپوکسی می باشد که توسط تیم تخصصی پوشش های رزینی و کفپوش های بهداشتی کلینیک بتن ایران به اجرا رسیده است.