گزارش تصویری از حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/07/11

وب سایت رسمی کلینیک بتن ایران(مهندسین مشاور مهرازان پایدار):

گزارش تصویری از روز اول نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران 

تصاویر غرفه  کلینیک بتن ایران

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97

کلینیک بتن ایران همراه حرفه ای های عمران