گزارش تصویری از حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب 97 روز دوم و سوم

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/07/14

وب سایت رسمی کلینیک بتن ایران(مهندسین مشاور مهرازان پایدار):

گزارش تصویری از روز دوم و سوم نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران 

تصاویر غرفه  کلینیک بتن ایران-روز دوم و سوم

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب

حضور کلینیک بتن ایران در نمایشگاه آب و فاضلاب

کلینیک بتن ایران،همراه حرفه ای های عمران