کلینیک بتن ایران موفق به کسب ویرایش جدید استاندارد شد

کلینیک بتن ایران موفق به کسب ویرایش جدید استاندارد شد

 

بعد از انجام ممیزهای‌ لازم، شرکت مهندسین مشاور اثر مهرازان پایدار(کلینیک بتن ایران) موفق به کسب ویرایش جدید گواهینامه‌های استاندارد شد.

 

شرکت مهندسین مشاور اثر مهرازان پایدار(کلینیک بتن ایران) در راستای صحه گذاری بر عملکرد فرآیندهای جاری سازمانی، در ماه جاری برنامه ممیزی خارجی خود را با حضور تیمی از ممیزان حوزه‌های مدیریت کیفیت ISO 9001و ISO14001انجام شد.

پس از بررسی مستندات و شواهد مختلف، بر رعایت و برآورده سازی الزامات کلیه استانداردها توسط کلینیک بتن ایران، بر همین اساس با توجه به موفقیت شرکت در استقرار مناسب استانداردهای مدیریت یکپارچه در شرکت، در نهایت گواهینامه های مربوطه اعطا شد.

 

گفتنی است شرکت مهندسین مشاور اثر مهرازان پایدار(کلینیک بتن ایران) از سال ۹2، اقدام به اخذ استانداردهای مدیریتی کرده و به صورت سالیانه بر اساس ممیزی‌های داخلی و خارجی، گواهینامه‌های مربوطه تمدید و به روزرسانی می‌شود.

کلینیک بتن ایران همراه حرفه ای های عمران

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1400/10/22