اجرای عملیات کفسازی صنعتی پارکینگ شهرداری باقرشهر

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اجرای عملیات کفسازی صنعتی پارکینگ سرپوشیده و محوطه شهرداری باقر شهر توسط نیروهای متخصص کلینیک بتن ایران به مساحت 3000متر مربع.