قرارداد کفپوش بتنی سخت و کفپوش پلی یورتان کارخانه کاله

در تیرماه سال 1393تفاهم نامه و قرارداد جهت اجرای کفپوش بتنی سخت و اجرای کفپوش پلی یورتان سالن های تولید شرکت لبنیات کاله تهران فی مابین کلینیک بتن ایران و آن شرکت محترم زیر نظر اداره ساختمان شرکت لبنیات کاله منعقد و امضاء گردید.
نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10