اتمام عملیات،اسکن بتن ساختمان های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اتمام عملیات،اسکن بتن و ارائه گزارش شناسنامه سازه ای ساختمان های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کلینیک بتن ایران.