اتمام عملیات کاشت آرماتور و کر گیری مجتمع تجاری شهرک راه آهن تهران

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
کاشت 2300 عدد کاشت آرماتور و 150 عدد کر گیری به منظور عبور لوله های تآسیساتی و اپنینگ آسانسورهای مجموعه توسط پرسنل اجرایی کلینیک بتن ایران پایان یافت.