پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون

پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
پایان عملیات اجرایی آب بندی تاسیسات زیر سطحی پست های برق پتروشیمی کارون
در تیرماه سال جاری عملیات ترمیم و آببندی گالری ها و، فونداسیون و داکتهای تاسیساتی پست های برق واحدهای عملیاتی پتروشیمی کارون واقع در منطقه ی ویژه پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان توسط واحد اجرایی کلینیک بتن ایران  ، به پایان رسید