پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها

پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها
پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها

پایان عملیات اجرایی آببندی و ایزولاسیون باند وال ها شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

در مهرماه 1395، تهیه ، تامین و اجرای عملیات آببندی و پوشش های امولوسیونی مخازن، باند وال ها و سازه های بتنی مدفون تاسیسات پالایشگاهی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی به مساحت 10000 متر مربع در عسلویه با رضایت مندی کامل بهره بردار و کارفرمای محترم به پایان رسید.