انجام عملیات مقاومت سنجی و بررسی سازه های شرکت نفت بهران

انجام عملیات مقاومت سنجی و بررسی سازه های شرکت نفت بهران
انجام عملیات مقاومت سنجی و بررسی سازه های شرکت نفت بهران
در آبان ماه سال 1395 ، مجوعه تست های غیر مخرب بتن ، شامل تست التراسونیک ، خوردگی و اسکن بتن بر روی فاز های قدیم و واحدهای MEK و UTILITY به سفارش واحد تعمیرات و نگهداری شرکت نفت بهران توسط واحد فنی و کارشناسان کلینیک بتن ایران ( مهندسین مشاور مهرآزان پایدار) انجام گرفته و نتایج به همراه کارشناسی وضعیت موجود سازه های بتنی و راهکارهای ارتقا و توان بخشی سازه های مورد بحث به واحد مربوط ارائه گردید.