پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان

پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
پایان عملیات کاشت آرماتور در پروژه مسکن مهر آبادان
در شهریورماه 1395 ، عملیات کاشت آرماتور و تقویت سازه های بتنی مسکن مهر آبادان به تعداد 12000 عدد به پایان رسید. افزایش ضخامت و ابعاد فونداسیون ها به منظور مقاوم سازی بیشتر و افزایش سازه هایی چون دیوارهای برشی و ستون های متعدد از اهداف این پروژه به شمار می رود.