انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک

انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی واحد های آب سازی کارخانه پرژک
 در دی ماه 1394 قرارداد ترمیم و آب بندی مخازن بتنی و تصفیه خانه واحد RO کارخانه صنایع بهداشتی پرژک واقع در شهرک صنعتی ایوانکی گرمسار منعقد گردید .

مساحت حدودی پروژه :7700متر مربع

مدت زمان اجرا :45روز