انعقاد قرار داد پوشش ضد اسید پمپ های تزریق شیمیایی پالایشگاه نفت آبادان

انعقاد قرار داد پوشش ضد اسید پمپ های تزریق شیمیایی پالایشگاه نفت آبادان
انعقاد قرار داد پوشش ضد اسید پمپ های تزریق شیمیایی پالایشگاه نفت آبادان
انعقاد قرار داد پوشش ضد اسید پمپ های تزریق شیمیایی پالایشگاه نفت آبادان
در آبان ماه سال جاری1394 و پس از تایید طرح پیشنهادی واحد فنی کلینیک بتن ایران (مهندسین مشاور مهرازان پایدار)قرارداد پوشش ضد اسید پمپ خانه تزریق شیمیایی و محوطه کولینگ تاور فاز 3 پالایشگاه آبادان فی مابین شرکت پالایش نفت آبادان و کلینیک بتن ایران منعقد گردید.مدت اجرای پروژه 75روز خواهد بود.