انعقاد قرارداد مقاوم سازی فنداسیون بتنی سایت راداری کوشک

انعقاد قرارداد مقاوم سازی فنداسیون بتنی سایت راداری کوشک
انعقاد قرارداد مقاوم سازی فنداسیون سایت راداری کوشک در آبان ماه سال جاری1394 قرارداد ترمیم و مقاوم سازی سازه بتنی سایت راداری کوشک فی مابین کلینیک بتن ایران و مجری سایت های راداری سازمان فرودگاه های کشور منعقد گردید .

روش ترمیم و مقاوم سازی مبتنی بر تغییر مقاطع توسط کارشناسان بخش فنی کلینیک بتن ایران(مهندسین مشاور مهرازان پایدار)پیشتر توسط واحد ساختمان سازمان فرودگاه های کشور مورد تایید قرار گرفته بود.