اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو سالن سرور سازمان نقشه برداری کشور

اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو سالن سرور سازمان نقشه برداری کشور
اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو سالن سرور سازمان نقشه برداری کشور
اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو سالن سرور سازمان نقشه برداری کشور
اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو سالن سرور سازمان نقشه برداری کشور
اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو سالن سرور سازمان نقشه برداری کشور
پایان عملیات پوشش و کفپوش کنداکتیو  کف کاذب و اجرای کفپوش آنتی استاتیک سالن سرور سازمان نقشه برداری کشور در مهر ماه سال جاری 1394 توسط نیروهای متخصص کلینیک بتن ایران به مدت 15 روز به اتمام رسید.