پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان

پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
پایان عملیات پوشش کانداکتیو و آنتی باکتریال بیمارستان زاهدان
در مهرماه سال 1394 اجرای پوشش کنداکتیو ،آنتی باکتریال و آنتی استاتیک بخش های جراحی مجموعه بیمارستانی زاهدان به متراژ 800متر مربع و ضخامت 4 میلیمتر توسط نیروهای متخصص کفپوش های رزینی کلینیک بتن ایران پایان پذیرفت.