انجام عملیات اسکن سازه،التراسونیک بتن و چکش اشمیت در پاساژ ساعتچی در بازار بزرگ تهران

انجام عملیات اسکن سازه،التراسونیک بتن و چکش اشمیت در پاساژ ساعتچی در بازار بزرگ تهران
انجام عملیات اسکن سازه،التراسونیک بتن و چکش اشمیت در پاساژ ساعتچی در بازار بزرگ تهران
انجام عملیات اسکن سازه،التراسونیک بتن و چکش اشمیت در پاساژ ساعتچی در بازار بزرگ تهران
عملیات اسکن سازه بتنی  و همچنین تعیین شناسنامه سازه ای (اولتراسونیک بتن) و آزمایش چکش اشمیت پاساژ ساعتچی واقع در بازار بزرگ تهران  به همراه ارائه گزارشات و طراحی روشهای توانبخشی سازه توسط کارشناسان کلینیک بتن ایران به انجام رسید.