انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی(خاقانی)

انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی(خاقانی)
انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی(خاقانی)
انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی(خاقانی)
در مردادماه 1394 تست غیر مخرب بتن ، شامل اسکن سازه بتنی و تست التراسونیک از فونداسیون مجتمع مسکونی در حال ساخت واقع در منطقه خاقانی  تهران بواسطه درخواست ناظر پروژه صورت پذیرفت.