آغاز عملیات اجرایی پروژه ملی ساخت سازه اتصال تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

آغاز عملیات اجرایی پروژه ملی ساخت سازه اتصال تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
در مرداد ماه سال جاری 1394 و پس از تایید طرح پیشنهادی مجموعه کلینیک بتن ایران در خصوص طراحی سازه اتصال خط 2000به 3000لاینیگ فاضلاب جنوب شرق تهران در عمق 50متری زمین توسط کارفرما (شرکت آب و فاضلاب تهران)و مهندسین مشاور پارس کنسولت ،پروژه مذکور اجرایی گردید،مدت زمان پیشنهاد شده جهت انجام پروژه 2ماه در نظر گرفته شده است.