انعقاد قرارداد طراحی و نظارت بر ساخت کولینگ تاور شرکت صافیاد

انعقاد قرارداد طراحی و نظارت بر ساخت کولینگ تاور شرکت صافیاد
در مرداد ماه سال جاری طبق قرارداد منعقد شده بین شرکت صافیاد به عنوان کارفرما و بخش فنی کلینیک بتن ایران(مهندسین مشاور مهرازان پایدار)مقرر گردید یک دستگاه کولینگ تاور بتنی ،طراحی شده و نقشه های اجرایی تحویل کارفرما گردد،همچنین به صورت مدیریت پیمان نظارت بر روند ساخت و عملیات اجرایی بر عهده این مهندسین مشاور گذارده شده است.