پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان

پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
پایان عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پالایشگاه نفت آبادان
در مرداد ماه سال 1394 عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی و اجرای پوشش ضد اسید حوضچه های خنثی سازی واحد RO پالایشگاه نفت آبادان توسط پرسنل متخصص کلینیک بتن ایران به اتمام رسید و به واحد تعمیرات مهندسی غیر صنعتی پالایشگاه تحویل گردید.

مدت زمان انجام پروژه با در نظر گرفتن توقفات لازم مابین عملیات آب بندی و تست رطوبت و انجام پوشش پلیمری و ضد اسید 45 روز به طول انجامید.