پایان عملیات ترمیم، مقاوم سازی و پوشش ضد اسید سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه دماوند

پایان عملیات ترمیم، مقاوم سازی و پوشش ضد اسید سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه دماوند
پایان عملیات ترمیم، مقاوم سازی و پوشش ضد اسید سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه دماوند
پایان عملیات ترمیم، مقاوم سازی و پوشش ضد اسید سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه دماوند
پایان عملیات ترمیم، مقاوم سازی و پوشش ضد اسید سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه دماوند
پایان عملیات ترمیم، مقاوم سازی و پوشش ضد اسید سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه دماوند
در خرداد ماه 1394 عملیات ترمیم بتن و مقاوم سازی و جایگذاری شبکه فولادی و بتن جدید بر روی سازه بتن مسلح کانال سالن تصفیه بخار که در مجاورت با اسید آسیب دیده، انجام پذیرفت و به منظور عدم بازگشت به شرایط قبلی پوشش ضد اسید بر روی سازه اجرا گردید و به دستگاه نظارت و کارفرمای محترم تحویل گردید. این پروژه در مدت 10 روز پایان پذیرفت.