پایان عملیات کاشت بولت مجتمع تجاری پارسیان نیاوران

پایان عملیات کاشت بولت مجتمع تجاری پارسیان نیاوران
پایان عملیات کاشت بولت مجتمع تجاری پارسیان نیاوران
در خرداد 1394 عملیات کر گیری و کاشت بولت در طبقات مجتمع تجاری پارسیان واقع در نیاوران و به تعداد 800 عدد و در مدت 15 روز پایان پذیرفت.