پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم

پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم
پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم
پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم
پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم
پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم
پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم
پایان عملیات اجرای کفپوش اپوکسی انبار نیروگاه آب و برق قشم
در خرداد ماه 1394 و پیرو درخواست گروه صنعتی مپنا انجام عملیات کفپوش اپوکسی ضد اسید نیروگاه تامین آب و برق قشم به متراژ 900 متر مربع و با استفاده از پوشش اپوکسی دو جزئی  MTO FLOOR 802به پایان رسید.