پایان عملیات کر گیری و کاشت بولت پد استال تجهیزات شرکت کاله تهران

پایان عملیات کر گیری و کاشت بولت پد استال تجهیزات شرکت کاله تهران
پایان عملیات کر گیری و کاشت بولت پد استال تجهیزات شرکت کاله تهران
پایان عملیات کر گیری و کاشت بولت پد استال تجهیزات شرکت کاله تهران
پایان عملیات کر گیری و کاشت بولت پد استال تجهیزات شرکت کاله تهران
در خرداد ماه 1394 عملیات اجرای کر گیری و کاشت بولت پد استال و استند های منفرد تانک و راکتورهای ذخیره و نگهداری شیر شرکت کاله تهران واقع در سعید آباد شهریار و به تعداد 4000 عدد و طی 20 روز پایان پذیرفت و به نماینده کارفرما تحویل گردید.