پایان عملیات سوراخکاری و کاشت آرماتور ریشه ستون ساختمان جهاد دانشگاهی گیلان

پایان عملیات سوراخکاری و کاشت آرماتور ریشه ستون ساختمان جهاد دانشگاهی گیلان
پایان عملیات سوراخکاری و کاشت آرماتور ریشه ستون ساختمان جهاد دانشگاهی گیلان
پایان عملیات سوراخکاری و کاشت آرماتور ریشه ستون ساختمان جهاد دانشگاهی گیلان
در اردیبهشت ماه 1394 عملیات سوراخکاری و کاشت آرماتور ریشه ستون ساختمان جهاد دانشگاهی گیلان در شهر رشت به تعداد 1360 عدد ، پایان پذیرفت و به نماینده دستگاه نظارت و کارفرمای محترم تحویل گردید. طول مدت اجرا 1 هفته بوده و از چسب کاشت آرماتور تزریقی MTOFIX 10 جهت انکراژ  استفاده شده است.