انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی

انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی
انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی
انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی
انجام عملیات اسکن بتن و تست التراسونیک ساختمان مسکونی
در اردیبهشت ماه 1394 تست غیر مخرب بتن ، شامل اسکن سازه بتنی و تست التراسونیک از فونداسیون مجتمع مسکونی در حال ساخت واقع در منطقه نارمک تهران بواسطه درخواست ناظر پروژه صورت پذیرفت.