انجام تست غیر مخرب سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

انجام تست غیر مخرب سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
انجام تست غیر مخرب سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
انجام تست غیر مخرب سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
انجام تست غیر مخرب سازه بتنی سالن تصفیه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
در اردیبهشت ماه 1394 و به دنبال درخواست معاونت فنی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند( شهدای پاکدشت)،جهت بررسی وضعیت سازه کانال بتنی سالن تصفیه بخار که در اثر خوردگی با سود و اسید دچار فرسودگی گردیده بود ، مجموعه تست های غیر مخرب بتن و تست التراسونیک انجام پذیرفت و راهکارهای ترمیم و مقاوم سازی ، سازه مذکور به همراه مجلد نتایج و شناسنامه سازه ای تدوین گردید.