اتمام عملیات ترمیم و آب بندی مخزن ذخیره آب شرب پردیس

اتمام عملیات ترمیم و آب بندی مخزن ذخیره آب شرب پردیس
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی مخزن ذخیره آب شرب پردیس
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی مخزن ذخیره آب شرب پردیس
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی مخزن ذخیره آب شرب پردیس
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی مخزن20000متر مکعبی ذخیره آب شرب با استفاده از مواد آب بند کننده بتن آب شرب زیر نظر شرکت کوزو پارس و توسط تیم اجرایی کلینیک بتن ایران صورت پذیرفت.