اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر

اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم وآب بندی مخازن ورودی آب دریاچه مصنوعی چیتگر
اتمام عملیات ترمیم و آب بندی مخازن ورودی آب و کانال های ورودی آب دریاچه و حوضچه های شیر آلات مرتبط با دریاچه مصنوعی چیتگر زیر نظر شرکت بلند والاد توسط تیم اجرایی کلینیک بتن ایران صورت پذیرفت.