اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو بیمارستان خدمات درمانی بسیجیان

اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو بیمارستان خدمات درمانی بسیجیان
اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو بیمارستان خدمات درمانی بسیجیان
اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو بیمارستان خدمات درمانی بسیجیان
اتمام عملیات کفپوش کانداکتیو بیمارستان خدمات درمانی بسیجیان
اتمام عملیات کفپوش اپوکسی ،کفپوش آنتی استاتیک (کفپوش کانداکتیو) بخش جراحی بیمارستان خدمات درمانی بسیجیان واقع در استان سیستان و بلوچستان توسط  تیم اجرایی کفپوش های رزینی کلینیک بتن ایران.